Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Ἄνοιξε πόλεμο μὲ τὰ Ἡσυχαστήρια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!
Πῶς ἡ κυβέρνηση σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἀποσκοπεῖ νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τῆς Ἱεραρχίας
(03/08/2018 18:07)

Μὲ τροπολογία ποὺ ψηφίστηκε τὴν 1η Αὐγούστου ἀλλάζει τὸ καθεστὼς λειτουργίας τους καὶ ἐντάσσονται ὡς οἱ Μονὲς στὴν ἐποπτεία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἐκτιμώντας τὶς ὑπηρεσίες καὶ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου καὶ τὴν ποικιλόμορφη στήριξη ποὺ παρέχει μὲ διάφορους τρόπους πρὸς αὐτήν, θέλησε λίγο πρὶν ἀφήσει ὡς φαίνεται τὴν ἐξουσία, νὰ τὸν προικοδοτήσει καὶ νὰ τὸν ἐνισχύσει ἐνόψει καὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Καὶ τὸν προικοδοτεῖ πλουσιοπάροχα, ἀφοῦ μετατρέπει τὸ ὑπάρχον πάγιο καθεστὼς τῶν ἑκατοντάδων Ἡσυχαστηρίων, προσφέροντας τὶς περιουσίες αὐτῶν ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως τὴ διοίκηση στὴν ἐποπτεία τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν μητροπόλεων!!! Μὲ τροπολογία ποὺ πέρασε τὴν 1η Αὐγούστου τὰ ἱερὰ Ἡσυχαστήρια ἂν καὶ ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως εἶναι Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου θὰ λειτουργοῦν πλέον διοικητικά, ὅπως οἱ Ἱερὲς Μονὲς (ΝΠΔΔ) μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται. Ταυτόχρονα δὲ μὲ τὴν τροπολογία αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ἀποσκοπεῖ νὰ κερδίσει ἔμμεσα τὴν εὔνοια ἢ τὴν ἀνοχὴ τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὸ ἀνέλπιστο καὶ πιθανὸν προεκλογικὸ δῶρο ποὺ τοὺς προσφέρει μέσα στὸ κατακαλόκαιρο...

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατάφερε καὶ πέρασε τὴν τροπολογία, τὴν ὁποία ἐπιχείρησαν νὰ περάσουν καὶ οἱ δύο μακαριστοὶ Προκάτοχοί του Ἀρχιεπίσκοποι Σεραφεὶμ καὶ Χριστόδουλος χωρὶς φυσικὰ νὰ τὸ πετύχουν. Τὸ βασικὸ αἰτιολογικὸ εἶναι πὼς ἐπιβάλλεται νὰ μπεῖ κάποια τάξη στὰ θέματα τοῦ μοναχισμοῦ ἀλλὰ ἡ πραγματικότητα ἔχει νὰ κάνει κυρίως μὲ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση καὶ προπαντὸς τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα πλέον θὰ καταγράφονται, ὡς μοναστηριακὴ περιουσία καὶ θὰ ἐνταχθοῦν στὸ ἠλεκτρονικὸ μητρῶο καταγραφῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, τὸ ὁποῖο ἀποφασίστηκε νὰ γίνει προσφάτως ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὡς ἐκ τούτου στὰ μάτια τοῦ συνόλου τῶν Ἱεραρχῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀναβαθμίζεται, ἀφοῦ τοὺς αὐξάνει ἄμεσα ἢ ἔμμεσα τὰ ἔσοδα καὶ ἐπιπλέον τελειώνει, ὅπως ἔλεγε στὸν «Στύλο Ὀρθοδοξίας» Μητροπολίτης τοῦ Λεκανοπεδίου «μία πολύχρονη ἀκαταστασία» ποὺ προκαλοῦσε πονοκέφαλο στοὺς Μητροπολίτες, ἀφοῦ τὰ Ἡσυχαστήρια ξεφύτρωναν σὰν τὰ μανιτάρια... Μὲ δεδομένες ὅμως, τὶς κατὰ καιροὺς ἀνοίκειες καὶ παράνομες παρεμβάσεις ποὺ παρατηροῦνται ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Μητροπολιτῶν στὶς Ἱερὲς Μονὲς θὰ ὑποστηρίζαμε πὼς κάθε ἄλλο παρὰ τάξη μπαίνει στὶς μοναστικὲς ἡσυχαστικὲς αὐτὲς κοινότητες.

Ὡς ἦταν φυσικό ἡ τροπολογία λειτούργησε ὡς «κεραυνὸς ἐν αἰθρία» γιὰ τὰ Ἡσυχαστήρια σ’ ὅλη τὴν χώρα, τὰ ὁποῖα τὸ μόνο βέβαιο εἶναι πῶς θὰ ἀντιδράσουν δυναμικὰ. Ἡγούμενος Ἡσυχαστηρίου μᾶς εἶπε χαρακτηριστικὰ πὼς ἡ τροπολογία αὐτὴ εἶναι παντελῶς παράνομη καὶ θὰ ἐκπέσει στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας, ὅπου θὰ προσφύγουν ὁμαδικά τά Ἡσυχαστήρια. Ἐπιπλέον ὑποστήριξε ὅτι δὲν ἀποκλείεται καὶ θὰ ἐξετασθεῖ κατὰ πόσο αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ νομικὰ νὰ προχωρήσουν σὲ ἄλλη νομικὴ μορφή, αὐτὴ τοῦ Ἱδρύματος ἢ τοῦ μοναστικοῦ σωματείου. Καὶ πρόσθεσε:

«Ξέρουμε καλὰ ὅτι ἡ τροπολογία ἀποβλέπει στὴν αὔξηση τῶν ἐσόδων τῶν κατὰ τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ ὄχι στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Ἄλλωστε πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ πάντοτε γινόντουσαν σὲ μικρὸ ἢ μεγάλο βαθμὸ πιέσεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Μητροπολιτῶν. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις λειτουργοῦσαν ὡς πατριοὶ καὶ ὄχι ὡς ποιμένες καὶ πατέρες. Ὑπάρχει Ἡσυχαστήριο –προσκύνημα στὴν Μακεδονία λ.χ. μὲ 70 ψυχὲς νὰ μονάζουν σ’ αὐτὸ μὲ μεγάλα ἔσοδα, τὰ ὁποῖα ἐποφθαλμιᾶ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης. Ἕνας ἄλλος Ἱεράρχης πάλι στὸ χῶρο τῆς Β. Ἑλλάδος, ἔφθασε νὰ ζηλοφθονεῖ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο ἑνὸς μικροῦ σχετικὰ ἡσυχαστηρίου. Κι αὐτὸ τὸν ὁδήγησε νὰ προβεῖ σὲ ὀνομαστικὴ καταγγελία γιὰ πολεοδομικὲς ἀτασθαλίες μὲ στόχο νὰ τὸ ἐξουθενώσει οἰκονομικά, ὅπως καί ἔγινε.  Ὑπάρχει ἀκόμη στὴ Νότια Ἑλλάδα Ἡσυχαστήριο τὸ ὁποῖο βρέθηκε σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν οἰκεία Μητρόπολη γιὰ 3000 περίπου στρέμματα, τὰ ὁποῖα ἐνῶ ἀνήκουν στὸ Ἡσυχαστήριο διεκδικεῖ καὶ ἡ Μητρόπολη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πέραν τῶν πνευματικῶν προβλημάτων πάντοτε ὑπῆρχαν ὀξύνσεις καὶ σὲ διοικητικὰ ζητήματα. Κι αὐτὸ γινόταν σὲ καιροὺς ποὺ δὲν εἶχαν δικαιοδοσία οἱ Μητροπολίτες στὰ Ἡσυχαστήρια. Φανταστεῖτε τώρα τί θὰ συμβεῖ. Προσωπικὰ βλέπω ὅτι ἡ τροπολογία ποὺ ψηφίστηκε στὰ μουλωχτὰ καὶ ἐν μέσω καλοκαιριοῦ, χωρὶς καμιὰ ἐνημέρωση καὶ τὴ σύμφωνη γνώμη τῶν Ἡσυχαστηρίων θὰ προκαλέσει σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ μητρῶο γιὰ κληρικοὺς πολλοὺς τριγμοὺς στὴν Ἐκκλησία. Πολλὰ Ἡσυχαστήρια δὲν ἀποκλείεται νὰ ζητήσουν νὰ ἐνταχθοῦν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἢ σὲ ἕτερα Πατριαρχεῖα! Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Τοῦ παιδί μου γιατί τέτοιου εἴδους αἰφνιδιασμοὶ μόνο κακὸ προκαλοῦν...»

Καὶ κατέληξε: «Ἡ δημιουργία κατάρτισης μητρώου κληρικῶν τῶν ἐνεργεία ἐφημερίων, διακόνων καὶ ἱεροκηρύκων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς νέες δικαιοδοσίες ποὺ ἀποκτοῦν οἱ Μητροπολίτες δὲν ἀποκλείεται νὰ λειτουργήσει ἐκβιαστικὰ στὶς σχέσεις καὶ μὲ τὰ Ἡσυχαστήρια. Βέβαια ὅλα αὐτὰ ὑποκρύπτουν καὶ μία σειρὰ ἀπὸ προγράμματα ΕΣΠΑ, τὰ ὁποῖα θὰ φέρουν κυρίως στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ στὴν ἀποκλειστικὴ ἐταιρία ποὺ τὰ διαχειρίζεται καὶ τὰ ἐκπονεῖ ἀρκετὰ ἔσοδα»!

Τὸ αἰτιολογικό τῆς τροπολογίας

Μὲ τὴν παρ. 1 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποκτᾶ τὴ δυνατότητα κατάρτισης Μητρώου τῶν ἐν ἐνεργεία ἐφημερίων, διακόνων καὶ ἱεροκηρύκων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Μὲ Κανονισμό, ποὺ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) καὶ δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίζονται τὰ καταχωριζόμενα στοιχεῖα καὶ δεδομένα τοῦ μητρώου, καθὼς καὶ οἱ προϋποθέσεις καὶ ὁ τρόπος τήρησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, ἐνημέρωσης καὶ διασύνδεσης τοῦ μητρώου μὲ ἄλλα ἀρχεῖα καὶ ὁ τρόπος δημοσίευσης τῶν στοιχείων του. Διευκρινίζεται, ἐπίσης, ὅτι οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις ὑποχρεοῦνται νὰ ἐνημερώνουν σχετικὰ μὲ τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργούς τους τὸ μητρῶο θρησκευτικῶν λειτουργῶν τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ ν. 4301/2014 (Ἃ' 223), ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ Μητρώου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τὰ Ἡσυχαστήρια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀπαριθμοῦνται ρητῶς στὸ ἄρθρο 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977 (Ἃ' 146), ἀλλὰ ἀναφέρονται σὲ ἄλλη διάταξη τοῦ ἴδιου νόμου (ἄρθρο 39). Γιὰ νομοτεχνικοὺς λόγους, μὲ τὴν παρ. 2, προστίθενται τὰ Ἡσυχαστήρια στὸν κατάλογο ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων τοῦ ἄρθρου 1 πάρ. 4 τοῦ ν. 590/1977, καθὼς ἀρκετὰ νομοθετήματα παραπέμπουν, ἀντὶ ἀναλυτικῆς ἀπαρίθμησης, στὸ ἄρθρο 1 πάρ. 4 τοῦ ν. 590/1977. Προστίθενται, ἐπίσης, τὰ Ἡσυχαστήρια στὴν παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977, ὅπου προβλέπονται οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὥστε νὰ εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ ἐποπτικὲς ἁρμοδιότητες καταλαμβάνουν καὶ τὰ Ἡσυχαστήρια, ἐφόσον καὶ αὐτὰ εἶναι Ἱερὲς Μονές, μὲ μόνη διαφορὰ ὅτι εἶναι νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου. Ἐπιπλέον ἀποκτᾶ καὶ τὸ Κράτος ἁρμοδιότητα καταστατικοῦ διαχειριστικοῦ ἐλέγχου στὰ Ἡσυχαστήρια κατὰ τὸ ἄρθρο 46 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977, τὸ ὁποῖο ὑπάγει σὲ κρατικὸ ἔλεγχο ὅλα τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 1.

Μὲ τὴν παρ. 3 δίνεται ἐξουσιοδότηση στὴν Ι.Σ.Ι. νὰ ἐκδίδει κανονισμοὺς λειτουργίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων προσαρμόζοντας τὶς γενικὲς διατάξεις τοῦ ν.2690/1999 στὶς εἰδικότερες ἀνάγκες, συνθῆκες καὶ ἰδιαιτερότητες λειτουργίας τῶν φορέων τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Τῆς Ἑλλάδος. Παράλληλα, ἐπειδὴ ἔχει τεθεῖ σὲ ἰσχὺ ὁ Γενικὸς Κανονισμὸς Προσωπικῶν Δεδομένων, πρὸς τὸν ὁποῖο ὀφείλουν νὰ προσαρμοσθοῦν οἱ φορεῖς ὅλων τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δίνεται νομοθετικὴ ἐξουσιοδότηση, ὥστε σὲ Κανονισμοὺς νὰ ρυθμίζονται τὰ ἀνωτέρω εἰδικότερης φύσεως ζητήματα πολιτικῆς διαχείρισης προσωπικῶν δεδομένων καὶ προστασίας ἀπορρήτου ἐκ μέρους τῶν νομικῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή  

Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Οἱ Ἀμερικάνοι θὰ μᾶς βάλουν σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Τούρκους»

  Ευρωεκλογές 2019

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

  Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού

  Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι

  Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»

  Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού

  Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη

  Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα

  Με την ανωμαλία και την προστυχιά βάλλουν κατά της Μ. Σαρακοστής

  Το ποθούμενο, η προφητεία του Αγίου Κοσμά και το Διαδίκτυο

  Αναβίωση παλαιών λειτουργικών συνηθειών θέλουν οι νέοι
»www.vimaorthodoxias.gr»
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 203
Σύνολο Χρηστών 203
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr