Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
Κατηγορία: Διεθνή Θέματα
Τουρκία. Τί παίζεται στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου;
Ἡ σημερινὴ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, δυστυχῶς, βρίσκεται σὲ διεθνῆ λήθαργο, ἀναπνέοντας ἴσα γιὰ νὰ ἐπιζεῖ, βυθιζόμενη μέσα στὴν κατάθλιψη τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς χρεωκοπίας.
(06/02/2018 12:00)

Ἡ Τουρκικὴ διπλωματία ἀσθμαίνουσα, μὲ δεδομένα τὰ ραγδαίως ἐξελισσόμενα γεγονότα, προσπαθεῖ νὰ κερδίσει χρόνο, προκειμένου νὰ κάνει λεπτοὺς χειρισμοὺς στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς διεθνοῦς διπλωματίας. Ὅπως φαίνεται, ἡ σημερινὴ κυβέρνηση μοιάζει μὲ ζογκλὲρ ποὺ παίζει μὲ ὑπερβολικὰ πολλὲς μπάλες καὶ ἑπομένως στὸ τέλος μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς θὰ πέσουν κάτω!

 

Γράφει ὁ Ἀντιστράτηγος (ε.α) Νικόλαος Ταμουρίδης                                            

 Ἐπίτιμος Α' Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ  

Μέλος Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς Ἐλεύθερης Πατρίδας

 

Ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα ἕναν διεθνῶς ὑπολογίσιμο γεωπολιτικὸ παίκτη στὸ Παγκόσμιο Σύστημα, βασιζόμενη στὴ θέση της στὸν παγκόσμιο χάρτη, στὴ σχέση της μὲ τὰ τουρκόφωνα κράτη (ποὺ ξεπήδησαν ἀπὸ τὴ διάλυση τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης) καὶ μὲ τὸν λοιπὸ ἰσλαμικὸ καὶ ἀραβικὸ κόσμο, καθὼς καὶ στὴν στρατιωτική της ἰσχύ.

Μὲ τοὺς Τούρκους εἴχαμε πάντοτε προβλήματα, ἀπὸ τὸν 11ο μ.Χ. αἰώνα, τότε ποὺ ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους στὰ ἀνατολικά τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Δυστυχῶς, οἱ δύο λαοὶ ζούσαμε καὶ ζοῦμε σὲ μία συνεχῆ ἀντιπαράθεση. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Βρισκόμαστε σὲ ἕνα χῶρο ποὺ ἔχει ἴσως τὴν μεγαλύτερη γεωπολιτικὴ καὶ γεωστρατηγικὴ ἀξία σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Εἴμαστε στὸ κέντρο τοῦ πλανήτη. Στὸ σταυροδρόμι τῶν τριῶν ἠπείρων τῆς χερσαίας ἠπείρου γῆς. Στὸ κέντρο, διαχρονικά, τῶν ἐξελίξεων.

Ἐπιπλέον, οἱ μεγάλες διαφορὲς στὰ βασικὰ στοιχεῖα δόμησης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης (θρησκεία, γλώσσα, πολιτιστικὴ κληρονομιά), καθὼς καὶ ἡ διαχρονικὴ ἁρπακτικὴ νοοτροπία καὶ ἀλαζονικὴ πολιτικὴ τῶν γειτόνων μας, δὲν ἐπέτρεψαν (καὶ δὲν ἐπιτρέπουν) τὴν ἀπὸ κοινοῦ προσέγγιση καὶ εἰλικρινῆ συμφωνία γιὰ εἰρήνη, πρὸς ὄφελος τῶν δύο λαῶν.

Ἡ πολιτικὴ ἐν γένει τῆς Τουρκίας στηρίζεται κατὰ τὸ πλεῖστον στὶς σκέψεις τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, τοῦ ἀναμφισβήτητου ἡγέτη της, ποὺ τὴν ὁδήγησε ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς σουλτανικῆς παράδοσης στὸ φῶς τοῦ σύγχρονου κόσμου. Μέσω τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἡ Τουρκία  ἔχει ὡς στόχο νὰ καταστεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσχυρὲς χῶρες τοῦ κόσμου, δηλαδὴ μία ὑπερδύναμη. Ἔχει ὡς ἐφαλτήριο τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ  ποὺ προσβλέπει στὴν ἀπόλυτη τάξη, καὶ ἡ ὁποία  βασίζεται κατὰ πολὺ στὴ ρήση τοῦ Κεμὰλ  'Yurtta barış dünyada barış' (Εἰρήνη στὴν πατρίδα εἰρήνη στὸν κόσμο). Ἡ ἐξωτερικὴ δὲ πολιτικὴ ἐξακοντίζεται σὲ τρεῖς ἄξονες, τὴν ἰσορροπία ἀνεξαρτησίας καὶ ἀσφάλειας μέσω τῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ ΝΑΤΟ, τὸ μέγιστο ὄφελος ἀπὸ τὶς σχέσεις της μὲ τὶς γείτονες χῶρες (ὅπου πρώτη θέση κατέχει ἡ Ἑλλάδα) καὶ τὸ περιφερειακὸ-παγκόσμιο ὅραμά της μὲ βάση τὴν Εὐρώπη καὶ ἀνοίγματα καὶ ἐπιρροὲς στὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ (μέσω τῶν τουρκόφωνων καὶ ἰσλαμικῶν πληθυσμῶν).

Μέσα στὸ πλαίσιο ἐφαρμογῆς τῆς πολιτικῆς αὐτῆς, οἱ Τοῦρκοι, στὴν πολυεθνικὴ ἐπικράτειά τους, διαχρονικὰ χρησιμοποίησαν τὴ μέθοδο τοῦ ἐκτουρκισμοῦ διὰ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καὶ στὴ συνέχεια τὴ μέθοδο τοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τῆς παντουρκικῆς προπαγανδιστικῆς ἐκστρατείας (Ηepimiz Turkuz = Εἴμαστε ὅλοι μας Τοῦρκοι). Στὸ ἐγχείρημά τους αὐτὸ ἀκολούθησαν τὸ λανθασμένο γαλλικὸ πρότυπο τῆς ὑποκειμενικῆς πραγματικότητας τοῦ Ἔθνους.  Τὸ Ἔθνος ὅμως ἀποτελεῖ μία ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα καὶ εἶναι τὸ πιὸ ἰσχυρὸ στοιχεῖο ὕπαρξης καὶ παραγωγῆς πολιτισμοῦ ἐκ μέρους τῶν λαῶν. Ἔτσι, νομοτελειακά, ἡ Τουρκία θὰ καταρρεύσει, ὅπως κατέρρευσαν καὶ καταρρέουν τὰ πολυεθνικὰ κράτη καὶ οἱ πολυεθνικὲς αὐτοκρατορίες.

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος, οἱ Τοῦρκοι διατρανώνουν παντοῦ, τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ πόσο μεγάλο ἔθνος εἶναι (Τurkiye buyuk millet = Μεγάλο ἔθνος ἡ Τουρκία). Δὲν πείθουν ὅμως. Μεγάλο κράτος ναί, ἔθνος ὄχι. Ἤδη ἔχουν ἀποδεχτεῖ ὅτι ἡ μεγάλη μειονότητα τῆς χώρας, οἱ Κοῦρδοι, δὲν εἶναι Τοῦρκοι. Δύσκολο εἶναι νὰ πείσουν ἀκόμη καὶ αὐτοὺς τοὺς σημερινοὺς κατοίκους τοῦ Πόντου ὅτι εἶναι Τοῦρκοι, καθόσον τὸ μεῖζον αὐτῶν, ἐδῶ καὶ κάποιες δεκαετίες         αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Karadenizliler (Μαυροθαλασσίτες) καὶ ὄχι ὡς Τοῦρκοι. Οἱ ἴδιοι δὲ οἱ γείτονές μας στὴν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου ἐπιγραμματικὰ διαπιστώνουν ὅτι ἡ χώρα τους ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα περίεργο μωσαϊκὸ ἐθνοτήτων καὶ θρησκευτικῶν μειονοτήτων (Turkiye-de yetmis iki bucuk millet var = Στὴν Τουρκία ὑπάρχουν ἑβδομήντα δύο καὶ μισὸ ἐθνότητες).

Ἔτσι, ἡ πολιτικὴ τῶν μηδενικῶν προβλημάτων, ποὺ ὑποστήριζε μέχρι πρόσφατα ὅτι ἐφαρμόζει ἡ Τουρκία μὲ τοὺς γείτονές της, μοιραίως φαίνεται νὰ ἔχει περάσει στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας, ὅπου δύο εἶναι οἱ μεγάλες ἀπειλές: οἱ διασπαστικὲς τάσεις (Κουρδικὴ αὐτονομία ἢ ἀπόσχιση) καὶ ἡ ὀπισθοδρόμηση (φανατικὸ ἰσλάμ, ἐθνικὸ-θρησκευτικὲς μειονότητες).

Τέλος, ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό της διεθνοῦς συμπεριφορᾶς τῶν Τούρκων, εἶναι ὅτι στὰ πλαίσια τῆς σταθερῆς πολιτικῆς τοῦ ἀποκλειστικὰ ἰδίου συμφέροντος, ὅταν γνωρίζουν ὅτι σὲ ἕνα θέμα δὲν ἔχουν δίκαιο, χρησιμοποιοῦν τὴν μέθοδο τῆς (θεωρητικῆς καὶ ἀνεδαφικῆς) ἀπεραντολογίας, προσπαθώντας νὰ θέτουν ὅσο πιὸ πολλὰ θέματα μποροῦν, συζητώντας ἀενάως χωρὶς πρόθεση ἐξεύρεσης λύσης. Αὐτὸ ἀκολουθοῦν καὶ στὰ θέματα μὲ τὴ χώρα μας.

Στὴν σημερινὴ Τουρκία ἔχει ἐγκαθιδρυθεῖ ἕνα σωβινιστικὸ καὶ ρατσιστικὸ μοντέλο κράτους-ἔθνους, αὐτὴ δὲ ἡ φιλοσοφία ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος τῆς γείτονος χώρας ὡς ἑξῆς: 'Τὸ κράτος τῆς Τουρκίας,  ἡ ἐπικράτεια καὶ τὸ ἔθνος ἀποτελεῖ μία ἀδιάσπαστη ὀντότητα. Ἡ γλώσσα του εἶναι ἡ Τουρκική'.

Στὴ διεθνή πολιτικὴ σκηνή, ἡ Τουρκία ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἕνα κοσμικὸ κράτος (μοντέλο πολιτικοῦ Ἰσλάμ).  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα τάση στὰ διεθνῆ ΜΜΕ καὶ αὐτὸ διατράνωναν οἱ μέχρι πρόσφατα στενοὶ σύμμαχοί της ΗΠΑ καὶ Γερμανία. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ μία νέο-ἐθνικιστικὴ ἰσλαμικὴ κοινωνία ποὺ ἔχει ἕνα παράξενο νέο-ὀθωμανικὸ προφίλ, ὅπου ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ὑποστηρίζει μὲ τεράστια κεφάλαια τὸ θρησκευτικὸ Ἰσλάμ, ἰδιαιτέρως τὸ σουνιτικὸ Ἰσλάμ, ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς χώρας, ἐνῶ καταπιέζει καὶ τρομοκρατεῖ τὶς ἄλλες θρησκεῖες (χριστιανική,  ἀλεβίτικη, ἀρμενικὴ κλπ). Καὶ ὅλα αὐτὰ στὰ πλαίσια τοῦ ὁράματος τῆς ἰσχυρῆς Τουρκίας σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν δείχνουν ὅτι ἡ γειτονική μας χώρα, χώρα πλέον τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, παίζει τὸ παιχνίδι τοῦ alisveris ('δοῦναι καὶ λαβεῖν'), στὴν κυριολεξία ἀκροβατώντας πάνω σὲ τεντωμένο σχοινί! Ὁ Ἐρντογάν δὲν ἀντέχει νὰ ζεῖ στὴ σκιὰ τοῦ Κεμὰλ καὶ θέλει νὰ τὸν ξεπεράσει σὲ δόξα, οὐσιαστικὰ ἀνατρέποντας τὴν κοσμικὴ φιλοσοφία ἐκείνου, μὲ πιθανὰ μοιραῖα ἀποτελέσματα.

Οὐδεὶς ἀμφιβάλλει ὅτι ἡ Τουρκία ὑπερέβη διεθνῶς τὰ ἐσκαμμένα, θέτοντας σὲ δοκιμασία τὶς σχέσεις της μὲ τὴ Δύση (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ), ἐναγκαλιζόμενη τὴ Ρωσία, πρὸς ἀμφίδρομο συμφέρον, συντηρώντας παράλληλα τὶς ἰδιότυπες σχέσεις της μὲ τὰ Ἰσλαμικὰ κράτη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἐκμεταλλευόμενη τὴν γεωπολιτική της θέση, τὴ γεωστρατηγική της ἀξία καὶ τὰ λάθη τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν Μέση Ἀνατολὴ (βλ. Συριακὴ κρίση, Ἰσλαμικὸ 'κράτος'), δείχνει νὰ ἐνισχύει τὴ θέση της περιφερειακά.

Ὅλα ὅμως δείχνουν ὅτι ἡ ἑπομένη περίοδος θὰ εἶναι σκληρὴ ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνη. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ μεγάλου Κουρδικοῦ κράτους, ἔστω καὶ τμηματικά, εἶναι τὸ πρῶτο καὶ μεγάλο πρόβλημα. Στὴν ἀποτροπὴ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος στηρίζεται ὅλη ἡ πολεμική τῆς Τουρκίας τὸν τελευταῖο καιρό. Ἔτσι τώρα ἡ Τουρκικὴ διπλωματία ἀσθμαίνουσα, μὲ δεδομένα τὰ ραγδαίως ἐξελισσόμενα γεγονότα, προσπαθεῖ νὰ κερδίσει χρόνο, προκειμένου νὰ κάνει λεπτοὺς χειρισμοὺς στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς διεθνοῦς διπλωματίας. Ὅπως φαίνεται, ἡ σημερινὴ κυβέρνηση μοιάζει μὲ ζογκλὲρ ποὺ παίζει μὲ ὑπερβολικὰ πολλὲς μπάλες καὶ ἑπομένως στὸ τέλος μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς θὰ πέσουν κάτω!

Οἱ σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴ χώρα μας εἶναι γνωστές. Ὁ ἀναθεωρητισμός της σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο! Θέλει οὐσιαστικὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσει καὶ πάλι, δημιουργώντας τὴ νέα ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Ἀπειλεῖ τὴν Κύπρο μὲ κατάληψη καὶ τῆς ὑπολοίπου νήσου, ἀπειλεῖ στὸ Αἰγαῖο καὶ ἀμφισβητεῖ τὰ νησιά μας, δὲν ἀναγνωρίζει τὰ δικαιώματά μας στὴ θάλασσα, ἁλωνίζει στὴ Θράκη, καταπιέζει παράφορα τὴν Ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν Τουρκία.

Ἔτσι σκιαγραφεῖται συνοπτικὰ ἡ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας. Καὶ γεννᾶται σὲ ὅλους μας τὸ εὔλογο ἐρώτημα. Τί κάνει ἀπέναντι σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ Ἑλληνικὴ πολιτική; Ἡ σημερινὴ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, δυστυχῶς, βρίσκεται σὲ διεθνῆ λήθαργο, ἀναπνέοντας ἴσα γιὰ νὰ ἐπιζεῖ, βυθιζόμενη μέσα στὴν κατάθλιψη τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς χρεωκοπίας. Ἔτσι ἡ ἀντίδρασή της στὶς καθημερινὲς Τουρκικὲς προκλήσεις, ἀλλὰ καὶ στὴ γενικὴ ἐπιθετικὴ πολιτικὴ τῶν γειτόνων, δείχνει νὰ εἶναι ὑποτονική. Θυσιάζει φαίνεται πολλὰ στὰ πλαίσια τῆς δῆθεν Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας.

Ἡ φιλία ὅμως τῶν λαῶν προϋποθέτει τὴν εἰλικρινή προσέγγιση καὶ ἀποδοχὴ τῆς ἀλήθειας ἑκατέρωθεν. Ἡ μονομερὴς ἀφελὴς λήθη τῆς χώρας μας στὰ ἱστορικὰ γεγονότα (ὅπως π.χ. ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας) καὶ ἡ συνεχὴς ὀπισθοχώρηση στὰ ἐθνικὰ θέματα, ἀφενὸς ἀφαιροῦν βέλη ἀπὸ τὴ διπλωματικὴ φαρέτρα μας, ἀφετέρου ἀποθρασύνουν τοὺς γείτονες ὠθώντας τους σὲ περισσότερη ἀδιαλλαξία.

Σήμερα ὡς Ἕλληνες ἐπιδιώκουμε τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη μὲ ὅλους τούς λαούς, καὶ φυσικὰ μὲ τοὺς ἴδιους τούς Τούρκους. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἀπεμπολοῦμε τὰ ἐθνικά μας δίκαια καὶ ἰδίως τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, διότι ἐκεῖ βασίζεται ἡ συνείδηση τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε κάθε ἐμπόδιο καὶ κάθε κρίση.

 

(Ὑποσ. Ὁ κ. Ν. Ταμουρίδης ὑπηρέτησε ἐπὶ τριετία στὴν Νατοϊκὸ Στρατηγεῖο Ἀμέσου Ἀναπτύξεως, στὴν Κωνσταντινούπολη)


Συντάκτης: Ἀντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Ταμουρίδης
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Διεθνή Θέματα

  Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός

  Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία

  «Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης

  Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον

  «Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές

  Χότζας έγινε Χριστιανός

  Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία

  Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον

  Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία

  Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 123
Σύνολο Χρηστών 123
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr