Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Οἱ αἰτίες τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς στὴν 15η Λειτουργικὴ Συνάντηση τῶν νέων
«ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ – Ἀπειλή ἤ Ἀφορμή»
(08/08/2017 18:53)

 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ».  Αὐ­τός ὁ λό­γος τοῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου ἦ­ταν τό συμ­πέ­ρα­σμα τῆς 15ης Λει­τουρ­γι­κῆς Συ­νάν­τη­σης Νέ­ων, ἡ ὁ­ποί­α πρα­γμα­το­ποι­ή­θη­κε ἀ­πό 27 μέ­χρι 30 Ἰ­ου­λί­ου 2017 στό Ἱ­ε­ρό Προ­σκύ­νη­μα Με­γά­λης Πα­να­γί­ας Χαλ­κι­δι­κῆς, ἀ­πό τόν Σύν­δε­σμο Ὀρ­θο­δό­ξων Νέ­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἱ­ε­ρισ­σοῦ, Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους καί Ἀρ­δα­με­ρί­ου μέ τίς εὐ­χές τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του κ. Θε­ο­κλή­του. 

Στήν συ­νάν­τη­ση συμ­με­τεῖ­χαν νέ­οι ἀ­πό τήν Μη­τρό­πο­λη Ἱ­ε­ρισ­σοῦ καί ἀ­πό τίς Μη­τρο­πό­λεις Σερ­ρῶν, Κα­λα­μα­ρι­ᾶς, Κασ­σαν­δρεί­ας, Νε­α­πό­λε­ως, Ζι­χνῶν, Καρ­δίτ­σης καί Με­σο­γαί­ας.
Κεν­τρι­κός κορ­μός τοῦ προ­γράμ­μα­τος ἦ­ταν οἱ κα­θη­με­ρι­νές ἀ­κο­λου­θί­ες: Ὄρ­θρος, Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, Ἑ­σπε­ρι­νός, Ἀ­πό­δει­πνο καί Χαι­ρε­τι­σμοί τῆς Πα­να­γί­ας.


Κεν­τρι­κό θέ­μα τῶν εἰ­ση­γή­σε­ων καί τῶν συ­ζη­τή­σε­ων ἦ­ταν:

«ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ – Ἀ­πει­λή ἤ Ἀ­φορ­μή».

Οἱ Εἰ­ση­γή­σεις πού ἔ­γι­ναν ἦ­ταν: α. «Δο­κι­μα­σί­ες, τό προ­νό­μι­ο τῶν φί­λων τοῦ Θε­οῦ» ἀ­πό τόν Πρω­το­σύγ­κελ­λο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἱ­ε­ρισ­σοῦ, Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους καί Ἀρ­δα­με­ρί­ου Ἀρ­χι­μαν­δρί­τη Χρυ­σό­στο­μο Μα­ϊ­δώ­νη,

β. «Οἱ δο­κι­μα­σί­ες στή Ζω­ή καί πῶς πρέ­πει νά ἀν­τι­με­τω­πί­ζον­ται σύμ­φω­να μέ τόν Ἅ­γι­ο Πα­ΐ­σι­ο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη» ἀ­πό τόν ἐκ­παι­δευ­τι­κό-συγ­γρα­φέ­α κ. Ρα­κο­βα­λή Ἀ­θα­νά­σι­ο,
γ. «Ἡ ἐμ­πει­ρί­α μι­ᾶς δο­κι­μα­σί­ας καί ἡ ἀν­τι­με­τώ­πι­σή της ἐν Χρι­στῷ» ἀ­πό τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη Ἱ­ε­ρο­μό­να­χο Βε­νέ­δι­κτο Νε­ο­σκη­τι­ώ­τη, καί τήν μο­να­χή Ἀ­κυ­λί­να ἀ­δελ­φή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ου Κο­σμᾶ Αἰ­τω­λοῦ Ἀρ­ναί­ας.

Κα­θό­λη τήν δι­άρ­κει­α τῆς συ­νάν­τη­σης ὁ π. Χρυ­σό­στο­μος Μα­ϊ­δώ­νης ἦ­ταν πα­ρών, ὡς πνευ­μα­τι­κός σύμ­βου­λος τοῦ Συν­δέ­σμου, ὁ ὁ­ποῖ­ος συμ­με­τεῖ­χε στίς εἰ­ση­γή­σεις καί το­πο­θε­τή­θη­κε πά­νω στά συ­ζη­τού­με­να θέ­μα­τα.

Ἡ μο­να­χή Πα­ρα­σκευ­ή ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁ­γί­ου Κο­σμᾶ τοῦ Αἰ­τω­λοῦ Ἀρ­ναί­ας, τήν Πα­ρα­σκευ­ή 28 Ἰ­ου­λί­ου πα­ρου­σί­α­σε στούς νέ­ους τήν δι­α­δι­κα­σί­α πα­ρα­σκευ­ῆς τοῦ προ­σφό­ρου.
Τό Σάβ­βα­το 29 Ἰ­ου­λί­ου οἱ νέ­οι συμ­με­τεῖ­χαν στήν ἐκ­δρο­μή πού πρα­γμα­το­ποι­ή­θη­κε στόν Σο­χό Θεσ­σα­λο­νί­κης, ὅ­που ἐ­πι­σκέ­φτη­καν καί προ­σκύ­νη­σαν στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ καί δέχ­τη­καν τήν φι­λο­ξε­νί­α καί τίς εὐ­λο­γί­ες τοῦ Ἡ­γού­με­νου τῆς Μο­νῆς Ἀρ­χιμ. Ἰ­ω­αν­νί­κι­ου Κοτ­σώ­νη. Ὁ π. Ἰ­ω­αν­νί­κι­ος μί­λη­σε στούς νέ­ους σχε­τι­κά μέ τό θέ­μα τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν στή ζω­ή μέ­σα ἀ­πό πα­ρα­δεί­γμα­τα δι­α­σή­μων ἀν­θρώ­πων καί μέ­σα ἀ­πό πα­τε­ρι­κά κεί­με­να.
Στή συ­νέ­χει­α τῆς ἐκ­δρο­μῆς ἔ­γι­νε ἐ­πί­σκε­ψη στόν Σταυ­ρό  Θεσ­σα­λο­νί­κης γι­ά μπά­νι­ο καί με­ση­με­ρι­α­νό φα­γη­τό. Ἰ­δι­αί­τε­ρες εὐ­χα­ρι­στί­ες πρέ­πει νά δο­θοῦν στόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Ἱ­ε­ρισ­σοῦ, Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους καί Ἀρ­δα­με­ρί­ου κ. Θε­ό­κλη­το, ὁ ὁ­ποῖ­ος κά­λυ­ψε ὅ­λα τά ἔ­ξο­δα τῆς ἐκ­δρο­μῆς συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου καί τοῦ με­ση­με­ρι­α­νοῦ γεύ­μα­τος  τῶν ἐκ­δρο­μέ­ων.
Τό ἀ­πό­γευ­μα τοῦ Σαβ­βά­του οἱ  νέ­οι εἶ­χαν μο­να­δι­κή εὐ­λο­γί­α, νά προ­σκυ­νή­σουν τά Μαρ­τυ­ρι­κά  Ἱ­ε­ρά Λεί­ψα­να τῆς Ἁ­γί­ας Νε­ο­μάρ­τυ­ρος Ἀ­κυ­λί­νης, τά ὁ­ποῖ­α φυ­λάσ­σον­ται στό Ἐ­πι­σκο­πεῖ­ο καί με­τα­φέρ­θη­καν ἀ­πό τόν π. Παΐ­σι­ο μέ τήν εὐ­λο­γί­α τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του.
Τήν τε­λευ­ταί­α μέ­ρα οἱ νέ­οι μί­λη­σαν γι­ά τίς προ­σω­πι­κές δο­κι­μα­σί­ες πού ἔ­χουν πε­ρά­σει στή ζω­ή τους καί  ὁ­μο­λό­γη­σαν ὅ­τι πο­λύ τους ἄγ­γι­ξε τό θέ­μα κα­θώς τούς προ­ε­τοί­μα­σε στήν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν νέ­ων δο­κι­μα­σι­ῶν πού τούς πε­ρι­μέ­νει.

Ὅ­λοι οἱ νέ­οι πού ἔ­λα­βαν μέ­ρος στή Λει­τουρ­γι­κή Συ­νάν­τη­ση συμ­φώ­νη­σαν,  ὅ­τι αὐ­τή ἡ συ­νάν­τη­ση θά πρέ­πει νά συ­νε­χι­σθεῖ καί νά γί­νει πρό­τυ­πο, ὥ­στε νά γί­νε­ται καί σέ ἄλ­λες Μη­τρο­πό­λεις καί νά ἐν­τα­χθεῖ  στά νε­α­νι­κά προ­γράμ­μα­τα τοῦ Κα­τη­χη­τι­κοῦ καί πνευ­μα­τι­κοῦ  ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Μέ βά­ση τίς εἰ­ση­γή­σεις καί τίς συ­ζη­τή­σεις ἐ­ξή­χθη­σαν τά πα­ρα­κά­τω πο­ρί­σμα­τα, πού συ­νο­ψί­ζουν τά ὅ­σα ἔ­γι­ναν καί ἐ­λέ­χθη­σαν στό τε­τρα­ή­με­ρο.

 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 2017

α. Αἰ­τί­ες τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν  
 
Ὁ Ἱ­ε­ρός Χρυ­σό­στο­μος πού δο­κι­μά­σθη­κε πο­λύ, λέ­ει γι­ά τίς αἰ­τί­ες τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν:

Εἶ­ναι δε­δο­μέ­νο ὅ­τι θά ὑ­πάρ­ξουν δο­κι­μα­σί­ες στή ζω­ή.

Ζοῦ­με σέ ἕ­να κό­σμο ἀν­τι­εκ­κλη­σι­α­στι­κό καί ἀν­τι­σταυ­ρι­κό, μέ ἰ­δα­νι­κό τήν ἱ­κα­νο­ποί­η­ση τῶν πα­θῶν.

Ἡ θλί­ψη εἶ­ναι με­γά­λο ἀ­γα­θό, ὅ­ταν δί­νε­ται μέ μέ­τρο.

Ὁ Θε­ός πα­ρα­χω­ρεῖ τίς δο­κι­μα­σί­ες γι­ά ἄ­σκη­ση καί ὄ­χι γι­ά ἥτ­τα καί ἀ­πελ­πι­σί­α.

Ἡ με­γά­λη δο­κι­μα­σί­α εἶ­ναι ἡ ἀ­να­ζή­τη­ση τῆς πί­στης.
Ἡ με­γα­λύ­τε­ρη δο­κι­μα­σί­α εἶ­ναι ἡ ἁ­μαρ­τί­α.

 Ὁ Ὅ­σι­ος Παΐσι­ος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της λέ­ει γι­ά τίς αἰ­τί­ες τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν:

Ὁ Θε­ός ἐ­πι­τρέ­πει τούς πει­ρα­σμούς, γι­α­τί μᾶς ὠφε­λοῦν.

Ἡ δο­κι­μα­σί­α εἶ­ναι τό σκαμ­πί­λι τοῦ Θε­οῦ γι­ά νά μᾶς συ­νε­τί­σει.

Οἱ ὁ­μι­λη­τές εἶ­παν:
Πρίν τήν Ἀ­νά­στα­ση πάν­τα προ­η­γεῖ­ται ὁ Σταυ­ρός.

Ὁ Θε­ός δέν εἶ­ναι ἐκ­δι­κη­τής, ἀλ­λά γι­α­τρός-παι­δα­γω­γός πού χρη­σι­μο­ποι­εῖ τίς θλί­ψεις ὡς φάρ­μα­κα.

Ὁ χα­ρα­κτή­ρας τῆς θλί­ψη εἶ­ναι 1. Παι­δα­γω­γι­κός. Ὅ­λα γί­νον­ται γι­ά τό συμ­φέ­ρον τοῦ ἀν­θρώ­που σύμ­φω­να μέ τήν πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ (Μ. Ἀν­τώ­νι­ος). 2. Πνευ­μα­τι­κός. Γι­ά τήν πνευ­μα­τι­κή πρό­ο­δο, γι­ά νά ὑ­πάρ­χει τα­πεί­νω­ση «Νο­μο­θέ­τη­σόν με, Κύ­ρι­ε, τήν ὁ­δόν τῶν δι­και­ω­μά­των σου, καί ἐκ­ζη­τή­σω αὐ­τήν δι­α­παν­τός» (Ψάλ. 118).

Ὁ σταυ­ρός τρο­μά­ζει, γι­α­τί δι­α­λύ­ει τήν ἄ­νε­ση.  Ἡ συ­νε­χής ἄ­νε­ση ὁ­δη­γεῖ στήν ἀ­λα­ζο­νεί­α.

 
β. Ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν  
 
Ὁ Ἱ­ε­ρός Χρυ­σό­στο­μος πού ἀν­τι­με­τώ­πι­σε τίς δο­κι­μα­σί­ες νι­κη­φό­ρα  λέ­ει:

Οἱ δο­κι­μα­σί­ες πρέ­πει νά ἀν­τι­με­τω­πί­ζον­ται μέ πί­στη ἰ­σχυ­ρή, γεν­ναι­ό­τη­τα, προ­σευ­χή, ἀν­δρεί­α καί ὑ­πο­μο­νή.

 Ὁ Χρι­στός μᾶς δεί­χνει τόν τρό­πο ἀν­τι­με­τώ­πι­σης τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν μέ τό πα­ρά­δει­γμά Του: «ἐν τῷ κό­σμῳ θλῖψιν ἕ­ξε­τε, ἀλ­λά θαρ­σεῖ­τε. Ἐ­γώ νε­νί­κη­κα τόν κό­σμον» (Ἰω. 16. 33)

 Μό­νο μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ μπο­ροῦ­με νά νι­κή­σου­με τόν πνευ­μα­τι­κό πό­λε­μο πού ἔ­χου­με μέ­σα μας.

Ὁ Ὅ­σι­ος Παΐσι­ος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της γι­ά τήν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν λέ­ει:

Σ’ αὐ­τό πού θά δώ­σου­με ἐ­ξε­τά­σεις εἶ­ναι ἡ προ­αί­ρε­ση. Σ’ ὅ­λη τή δι­άρ­κει­α τῆς ζω­ῆς μας ἀ­γω­νι­ζό­μα­στε νά ἐ­πι­λέ­ξου­με τό σω­στό. Εἴ­μα­στε ἐ­λεύ­θε­ροι νά ἀ­γα­πή­σου­με ἤ νά μι­σή­σου­με.

Δο­κι­μα­σί­α εἶ­ναι ὁ πό­λε­μος  τῶν λο­γι­σμῶν. Ὁ Ἀ­δάμ καί ἡ Εὔα ἔχασαν τόν πα­ρά­δει­σο ἀ­πό ἕ­να λο­γι­σμό...

Μήν ἔ­χου­με πε­ποί­θη­ση στόν ἑ­αυ­τό μας. Ὁ  Θε­ός ἀ­πο­τρα­βά­ει τή χά­ρη του ἀφ­’ἑ­νός μέν  νά δεί­ξει, ὅ­τι χω­ρίς Ἐ­κεῖ­νον δέν μπο­ροῦ­με νά κά­νου­με «οὐ­δέν» (Ἰω. 15. 5) καί ἀφ­’ ἑ­τέ­ρου νά μᾶς νά μᾶς κά­νει πι­ό δυ­να­τούς.

Ἡ δο­κι­μα­σί­α ἀ­φυ­πνί­ζει! Δί­νει ἔν­τα­ση καί βά­θος στήν προ­σευ­χή. Μέ τήν προ­σευ­χή τα­πει­νω­νό­μα­στε καί ὁ Θε­ός μᾶς φω­τί­ζει. Ἡ προ­σευ­χή δι­ώ­χνει τίς κα­κές σκέ­ψεις.

Νά δεί­χνου­με ἀρ­χον­τι­ά στίς δο­κι­μα­σί­ες μέ ὑ­πο­μο­νή.

Ὁ Ἅ­γι­ος Πα­ΐ­σι­ος ἔ­παιρ­νε πά­νω του τήν θλί­ψη τῶν ἄλ­λων, συ­νέ­πα­σχε. Φορ­τω­νό­ταν στήν πλά­τη του τόν πό­νο τῶν ἀν­θρώ­πων καί τόν ἔ­κα­νε προ­σευ­χή. Ὅ­μως πα­ρέ­με­νε χα­ρού­με­νος καί εἰ­ρη­νι­κός. Αὐ­τή εἶ­ναι εἶ­ναι ἐν Χρι­στῷ ἀν­τι­με­τώ­πι­ση  καί πα­ρη­γο­ρι­ά.

Πρέ­πει νά ἀ­κουμ­ποῦ­με τήν δο­κι­μα­σί­α μας στόν Θε­ό ζη­τών­τας τό ἔ­λε­ός του. Ὁ πά­σχων Θε­ός κα­τοι­κεῖ μέ­σα στήν καρ­δι­ά τοῦ ἀν­θρώ­που πού πά­σχει, γι­α­τί μό­νο ὁ Θε­ός κα­τα­λα­βαί­νει τόν πό­νο τοῦ ἀν­θρώ­που, πού πῆ­ρε πά­νω του ὅ­λο τόν πό­νο τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας.

Τόν με­γα­λύ­τε­ρο πό­νο, ἄν τόν ἀ­κουμ­πή­σεις στόν Χρι­στό γί­νε­ται σι­ρό­πι.

Οἱ ὁ­μι­λη­τές εἶ­παν:

Τό πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζει ὁ ἄν­θρω­πος τή δο­κι­μα­σί­α ἐ­ξαρ­τᾶ­ται ἀ­πό τήν πνευ­μα­τι­κή του κα­τά­στα­ση

Οἱ σκέ­ψεις γί­νον­ται λό­γι­α, τά λό­γι­α πρά­ξεις καί  οἱ πρά­ξεις δη­μι­ουρ­γοῦν χα­ρα­κτή­ρα. Τήν προ­σβο­λή ἀ­πό τούς λο­γι­σμούς μπο­ροῦ­με νά τήν  ἐ­λέγ­ξου­με,  γνω­ρί­ζον­τας τόν νό­μο τοῦ Θε­οῦ καί με­λε­τών­τας τήν Και­νή Δι­α­θή­κη.

Οἱ δο­κι­μα­σί­ες δέν πρέ­πει νά μᾶς κα­τα­βά­λουν γι­α­τί σύμ­φω­να μέ τόν Ἄπ. Παῦ­λο δέν πρέ­πει νά λυ­πού­μα­στε «κα­θώς καί οἱ λοι­ποί οἱ μή ἔ­χον­τες ἐλ­πί­δα» (Ἅ’ Θεσ. 4,13)

Σέ κά­θε δο­κι­μα­σί­α νά θυ­μό­μα­στε τόν Ἰ­ώβ:  «Εἴ­η τό ὄ­νο­μα Κυ­ρί­ου εὐ­λο­γη­μέ­νον ἀ­πό τοῦ νῦν, καί ἕ­ως τοῦ αἰ­ῶ­νος.» 

Εἶ­ναι γνω­στή ἡ ἔκ­φρα­ση τῶν Πα­τέ­ρων: Δῶ­σε αἷ­μα γι­ά νά λά­βεις πνεῦ­μα.

Φάρ­μα­κο γι­ά τήν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν θλί­ψε­ων εἶ­ναι  ἡ ἐν­θύ­μη­ση τῶν βί­ων τῶν μαρ­τύ­ρων καί τῶν ἁ­γί­ων.

Ἄς ὑ­πο­φέ­ρου­με τίς θλί­ψεις, γι­ά νά ἔ­χου­με παρ­ρη­σί­α στόν Θε­ό.

Οἱ τρεῖς παῖ­δες ἐν κα­μί­νῳ δι­καί­ω­σαν τόν Θε­ό γι­ά τή δο­κι­μα­σί­α τους. Ἀ­πο­δέ­χθη­καν τήν ὑ­παι­τι­ό­τη­τά τους καί ζή­τη­σαν ἔ­λε­ος

Πρέ­πει νά στη­ρί­ζου­με τούς ἀν­θρώ­πους πού δο­κι­μά­ζον­ται. Κα­τά τή νο­ση­λεί­α ἑ­νός ἀρ­ρώ­στου ἡ συμ­πα­ρά­στα­ση βο­η­θᾶ τόν δο­κι­μα­ζό­με­νο. Ἡ ἀ­γά­πη τῶν συ­ναν­θρώ­πων προ­κα­λεῖ ἀ­να­κού­φι­ση καί χα­ρά στόν πά­σχον­τα

Ἡ δο­κι­μα­σί­α τῆς ἀρ­ρώ­στι­ας μπο­ρεῖ νά προ­κα­λέ­σει βα­θύ πό­νο στήν ψυ­χή καί ἀ­πελ­πι­σί­α. Ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μό­νο ἄν ἀ­φε­θοῦ­με ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κά στό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ. Ὅ­ταν γί­νει αὐ­τό, τό­τε ὁ πό­νος με­τα­τρέ­πε­ται σέ δύ­να­μη καί χα­ρά ἐν Χρι­στῷ, δι­ό­τι τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα πλη­ρο­φο­ρεῖ τήν ψυ­χή γι­ά τό σχέ­δι­ο τῆς πρό­νοι­ας τοῦ Θε­οῦ.

γ. Οἱ συ­νέ­πει­ες τῶν δο­κι­μα­σι­ῶν στή ζω­ή ὅ­ταν ἀν­τι­με­τω­πί­ζον­ται μέ τή βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ  

Σέ αὐ­τή τή ζω­ή δέν ἤρ­θα­με νά βο­λευ­τοῦ­με (ὑ­λι­κά). Δί­νου­με ἐ­ξε­τά­σεις νά πά­ρου­με τή βά­ση, ἕ­να πεν­τα­ρά­κι, γι­ά νά πε­ρά­σου­με.

Μέ τή δο­κι­μα­σί­α κά­ποι­ος ἤ ξε­πλη­ρώ­νει ἤ κα­τα­θέ­τει.
Οἱ δο­κι­μα­σί­ες μᾶς κά­νουν ἤ­ρε­μους, τα­πει­νούς καί πρά­ους

Ἡ θλί­ψη συν­δέ­ει καί συ­σφίγ­γει τούς δε­σμούς με­τα­ξύ των πι­στῶν.

Ἡ δο­κι­μα­σί­α εἶ­ναι ἡ ἐ­πί­σκε­ψη τοῦ Θε­οῦ πού ὁ­δη­γεῖ στή με­τά­νοι­α.

Ἄν κά­νου­με ὑ­πο­μο­νή στίς θλί­ψεις, ἔ­χου­με νά λα­βαί­νου­με ἀ­πό τόν Θε­ό.

Ἡ αἰ­σι­ο­δο­ξί­α γεν­νι­έ­ται ἀ­πό τήν πί­στη καί τήν ἐλ­πί­δα στό Χρι­στό.

Ζή­τη­σα κα­θα­ρή καρ­δι­ά καί μοῦ ἔ­δω­σε δο­κι­μα­σί­ες.

Ὁ πό­νος κα­θα­ρί­ζει τήν καρ­δι­ά, καί­γον­ται οἱ ἁ­μαρ­τί­ες καί δι­α­λύ­ον­ται οἱ ψευ­δαι­σθή­σεις

Μα­ζί μέ τόν ἱ­ε­ρό Χρυ­σό­στο­μο καί στά εὔ­κο­λα καί στίς δο­κι­μα­σί­ες πάν­τα λέ­με:
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ!


Πηγή: AKTE
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  «Βόθρος ἡ Βουλή... Κόπρος τοῦ Αὐγείου» οἱ Ἐθνοπατέρες

  ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ». Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ.

  Δύναμη ἰάσεως ἐκπέμπεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκου

  Εύλογες απορίες λόγω του νέου νόμου περί αλλαγής φύλου:

  «Παιχνιδίσματα» γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ νόμος περὶ ἀλλαγῆς φύλου!

  ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

  Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

  Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  η Άγκυρα αναμένει το πράσινο φως προκειμένου να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Μακάρι μέχρι τα Χριστούγεννα να το αποφύγουμε.

  Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου

  Ποιοὶ (μὲ ὀνόματα καὶ φωτογραφίες τους) Τέκτονες διακρίθηκαν ὡς Ἀπατεῶνες, Μαστροποί, Βιαστὲς καὶ Δολοφόνοι καὶ ἤδη ἐκτίουν μακρόχρονες ποινές, κάθειρξης

  Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου

  Ἠθοποιὸς ἢ Ἐπίσκοπος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος;

  Πρωτεύουσα ἡ φιλανθρωπία καὶ ... ἀκολουθεῖ ἀσθμαίνουσα ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία!

  Καί μέ τήν ψήφο Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν:

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 139
Σύνολο Χρηστών 139
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr