Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
Κατηγορία: Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Καί στό 100% νά τρέχει ἡ ἀνάπτυξη στήν Ἑλλάδα, ἡ λιτότητα θά τρέχει μέ 400%!
Ἐάν δέν λυθεῖ τό χρέος πού ὀφείλουμε ὡς λαός ἔναντι τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ θά συνεχίζουμε νά ὑφιστάμεθα αὐτή τήν ἰδιότυπη σκλαβιά ἀπό τά αἱμοβόρα καί ἀδίστακτα κοράκια τῆς Δύσης
(09/05/2016 16:10)

 

Ἀνάπτυξη, ἔξοδος στίς ἀγορές, ἐλάφρυνση χρέους εἶναι λέξεις πού διαρκῶς πιπιλίζονται ἀπό πολιτικούς ταγούς, ἰδιαίτερα σέ χρονικά διαστήματα λήψης νέων φορολογικῶν μέτρων ἤ ψήφισης νόμων πού ἐξυπηρετοῦν κατά κύριο λόγο ἐκείνους πού διακαῶς ἐπιθυμοῦν νά διατηροῦν τήν Ἑλλάδα στό ναδίρ τῆς ἱστορίας της. Στά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών ἄλλωστε περιγράφεται ἀναλυτικά ὁ ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἀπό τά ἐντεταλμένα, πειθήνια καί τυφλά ὄργανα σ’ αὐτούς. Ἀλήθεια γιατί μένουν στό ἀπυρόβλητο αὐτοί, πού ἐπιχείρησαν μέ τό ἀζημίωτο (βλ. μίζες καί παντός εἴδους διευκολύνσεις) νά ἀναπτύξουν τήν χώρα μέ ξένα κόλλυβα; Γιατί ἀποσιωπᾶται τό σκάνδαλο τῆς ἀλλαγῆς τῶν στοιχείων τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας βάσει τῶν ὁποίων διογκώθηκε τό χρέος; Γιατί παραμένει στό ἀπυρόβλητο ὁ πρώην πρωθυπουργός Κων. Σημίτης, ὁ ὁποῖος μετέθεσε παρανόμως τό χρέος, προκειμένου νά εἰσέλθει ἡ χώρα στό εὐρώ; Ἡ σήψη καί ἡ διαφθορά ἔχουν γίνει ταυτόσημες τῆς πολιτικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου. Οἱ πολιτικοί ταγοί μας δυστυχῶς χειρίζονται καλά τή μέθοδο τῆς διαρκοῦς ἐξαπάτησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σχεδιάζουν, προγραμματίζουν καί κυβερνοῦν χωρίς νά νοιάζονται καί νά λογαριάζουν τόν πραγματικό ξενοδόχο, δηλαδή τό Θεό. Παραμυθιάζονται ἀπό τήν τεχνητή δῆθεν εὐημερία τῶν ἀριθμῶν καί κλείνουν τά μάτια στή μιζέρια καί στό θάνατο πού προκαλοῦν σέ χιλιάδες συμπατριῶτες μας, πού δέν ἄντεξαν στίς οἰκονομικές πιέσεις... Ἀγνοοῦν γιά παράδειγμα τή γνωστή ρήση τοῦ ψαλμωδοῦ βασιλιᾶ Δαυίδ «ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν» (ψάλμ. 103). Καί τέλος «πληρώνουν» ἁδρά αὐτούς πού φροντίζουν ἐνάντια στούς ὅρκους πού ἔδωσαν πρός τό Θεό νά διατηροῦν ἐν ὑπνώσει καί ἀκατήχητο τόν ὀρθόδοξο λαό μας.

Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τή συμπόρευση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τή συνειδητοποίηση τοῦ ἀνθρώπου πώς ὅλα, μά ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά ἀνήκουν στό Θεό! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τήν ἀποδοχή τῆς ἁπλῆς διαχείρισης τῶν οἱανδήποτε μικρῶν ἤ μεγάλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τήν ἐξ ὁλοκλήρου ἐπιστροφή μας στήν ὀρθόδοξη πίστη καί στήν ἀποκλειστική ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Γιατί τότε ἡ ἀνάπτυξη νοεῖται ὡς εὐλογία τοῦ Θεοῦ... Ὅσο περισσότερο προσεγγίζουμε ὡς ἄνθρωπος, ὡς λαός, ὡς ἔθνος τόν τριαδικό καί μόνο ἀληθινό Θεό τόσο περισσότερο θά λιγοστεύουν οἱ δοκιμασίες, οἱ δυσκολίες καί τά προβλήματά μας. Ἡ ἐπιστροφή στήν ἀληθινή πίστη εἶναι ἡ μόνη διέξοδος ἀπό τό ναδίρ καί τήν ἰδιότυπη αἰχμαλωσία μας στούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καί τούς μεγιστάνες τοῦ πλούτου!

Ἀλλά ἀντί γιά ἐπιστροφή στήν πίστη οἱ ἐμμένοντες στήν ὑπερηφάνεια καί στόν ἐγωισμό ἄρχοντες τοῦ τόπου φροντίζουν γιά τό ἀντίθετο! Μέ νόμους καί ἀποφάσεις ἀνοίγουν λ.χ.  στήν κοινωνία μας διάπλατα τίς πόρτες γιά νά διδάσκεται καθετί πού ἀντιτίθεται στό λειτουργικό πλαίσιο πού ὅρισε ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο. Διαφημίζουν καί προωθοῦν τήν μοιχεία, τήν πορνεία, τή συκοφαντία, τό ψεῦδος. Καθιστοῦν τό φόνο μία ἁπλή διαδικασία. Βλασφημοῦν  τό Θεό καί συνάμα προσκυνοῦν στίς στοές καί τίς μιαρές λέσχες τόν Ἀντίδικο. Στήν οὐσία περηφανεύονται γιά τή συνειδητή ἀποστασιοποίησή τους ἀπό τό Θεό καί κάνουν μέσα σέ ἕνα ἐγωιστικό ἀμιγῶς πλαίσιο ὅτι εἶναι δυνατόν κατά τό παράδειγμα τοῦ ἀνόητου πλουσίου τῆς γνωστῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς γιά νά νιώθουν οἱ ἴδιοι ἀσφαλεῖς. Μάταια ὅμως! Κι αὐτό γιατί ἡ ἀσωτία, νοούμενη ὡς κατασπατάληση τοῦ πλούτου, ὁδηγεῖ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς στήν ἀνασφάλεια, στή δυστυχία, στή μιζέρια.  Νά γιατί κατά τό πλεῖστον οἱ ἄρχοντες ἀνερχόμενοι στήν ἐξουσία ἐξελίσσονται σέ ὅτι ἀφορᾶ τίς συμπεριφορές τους σέ τυραννίσκους καί στυγνούς δικτάτορες. Ἀγνοοῦν παντελῶς ὅτι οἱ πραγματικοί ἄρχοντες διοικοῦν τό λαό, ὡς ἀρχόμενοι.

«Καί στό 100% νά τρέχει ἡ ἀνάπτυξη στήν Ἑλλάδα, ἡ λιτότητα, ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια καί ἡ οἰκονομική ἀσφυξία νά εἶστε βέβαιοι πώς θά τρέχει μέ 400% γιά νά μήν πῶ μέ 1000% καί τό χρέος θά αὐξάνεται... Ἐάν δέν λυθεῖ τό χρέος πού ὀφείλουμε ὡς λαός ἔναντι τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ θά συνεχίζουμε νά ὑφιστάμεθα αὐτή τήν ἰδιότυπη σκλαβιά ἀπό τά αἱμοβόρα καί ἀδίστακτα κοράκια τῆς Δύσης. Γινόμαστε παντελῶς γελοῖος ὡς λαός! Ἀπό τή μία περηφανευόμαστε γιά τά ἀνδραγαθήματα τῶν προγόνων μας, γιά τόν πολιτισμό καί τόν πρωτοφανῆ ἡρωισμό πού ἐπέδειξαν στηριζόμενοι στίς ἀξίες καί τά ἰδανικά πού κοσμοῦσαν τή σχέση τους καί τήν ἀληθινή πίστη τους πρός τό Θεό. Καί ἀπό τήν ἄλλη ἐμεῖς σήμερα ποδοπατοῦμε σάν τά γουρούνια τίς ἀξίες αὐτές καί εἰρωνευόμαστε τήν πίστη...» τόνιζε γνωστός γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους, μέ τόν ὁποῖο ἐπικοινωνήσαμε ἐπ’ εὐκαιρίας τῆς ἀνταλλαγῆς πασχαλίων εὐχῶν. Καί πρόσθεσε: « Ἡ μοναδική διέξοδος ἀπό τήν αἰχμαλωσία εἶναι ἡ ἐπιστροφή μας στά νάματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί ἡ ἐπαναφορά τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας ὡς βασική προτεραιότητα στήν καθημερινότητά μας, στή ζωή μας. Ὅσο δυναμώνει ἡ ἐξάρτησή μας ἀπό τόν Θεό κατά τό παράδειγμα τῶν τριῶν Παίδων ἐν τῆ καμίνω, τόσο θά ἀπελευθερωνόμαστε ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας καί θά ξεφεύγουμε ἀπό τίς παγίδες καί τόν ἱστό τῆς ἀράχνης πού ἔχει ἁπλώσει ὁ Ἀντίδικος σέ ὅλη τήν χώρα. Τότε ἡ Ἑλλάδα θά ἀποκτήσει τέτοιο πλοῦτο πού θά ξοφλήσει τό χρέος της, τό οἰκονομικό ἐννοῶ στούς δανειστές μέσα σέ μία ἡμέρα. Θά γίνει κάτι ἀντίστοιχο μ’ αὐτό πού ἔκανε ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας, ὅταν γιά νά διευκολύνει τόν φτωχό οἰκογενειάρχη μετέτρεψε ἕνα φίδι σέ ράβδο χρυσοῦ»!

-Μά γέροντα, ρωτήσαμε αὐθορμήτως πῶς θά γίνει αὐτή ἡ ἐπιστροφή μας, ἀφοῦ ἡ πλειονότητα τοῦ λαοῦ ἀκόμη καί μεγάλου μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀγνοοῦν τίς βασικές προϋποθέσεις τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ζοῦν στήν σφαίρα τοῦ ἀκατήχητου; 

Κι ἐκεῖνος χαμογέλασε καί εἶπε: «Ἕνα μικρό-ἐλάχιστο ταρακούνημα τοῦ Θεοῦ εἶναι λίαν ἀρκετό γιά νά συνετίσει αὐτούς πού ἔχουν καβαλήσει στό ἅρμα τοῦ Ἀντιδίκου καί λειτουργοῦν ὅπως οἱ κακοί γεωργοί τῆς γνωστῆς παραβολῆς σταυρώνοντας συνεχῶς τόν Χριστό ἐπιδιώκοντας στήν οὐσία νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τόν ἔλεγχο πού τελεῖ στίς ψυχές τους. Μετά τή Σταύρωση ὅμως ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση... Καί Ἀνάσταση θά γίνει στήν εὐλογημένη αὐτή χώρα. Θά ἀποτιναχθεῖ ὁ ζυγός τοῦ Ἀντιδίκου, γιατί ὑπάρχουν πολλές ἁγνές, ἅγιες ψυχές κρυμμένες διάσπαρτα σέ ὁλάκερη τήν Ἑλλάδα, πού ἀδιαλείπτως προσεύχονται μέ ταπείνωση. Ἀκόμη καί μέσα στίς πολυκατοικίες σας ἐκεῖ στήν Ἀθήνα κρύβονται ἅγιοι πού ἀναπνέουν καί ζοῦν γιά τόν Χριστό. Γι’ ὅλους αὐτούς ὁ Χριστός θά ἀλλάξει ἄρδην τήν κατάσταση. Καί τότε ὅλα αὐτά τά τρωκτικά τῆς πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ἄρχουσας τάξης θά ἐπιστρέψουν στίς καταχθόνιες φωλιές τους. Θά ἔλθει ἡ μετάνοια στόν τόπο μας. Αὐτό παρακαλᾶμε καί αὐτό νά παρακαλᾶτε ὅλοι νυχθημερόν οἱ Χριστιανοί καί οἱ Χριστιανές. Καί ἡ μετάνοια θά γίνει ἀφετηρία γιά νά ἐπαναληφθοῦν νέες σελίδες δόξας γιά τό Ἔθνος μας».

Χριστός Ἀνέστη! 

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 177 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 


Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Διάφορα Θέματα -...

  Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα

  Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...

  Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση

  Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά

  Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου

  Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή

  Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...

  Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»

  Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό

  Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός

  Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 186
Σύνολο Χρηστών 186
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr