Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016
Τό μετέωρο βῆμα τῆς Ἱεραρχίας... πρός μία νέα ἐκκλησιολογία!
Ἡ ἐμφανής ἀπουσία προσωπικοτήτων ἀπό τό σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ὁδηγεῖ στήν χαλαρότητα, στίς ἐκπτώσεις τῆς πίστεως καί σέ ἐπικίνδυνους ἀτραπούς
(25/6/16 11:18)

Θέλει ἀρετή καί τόλμη νά ὀρθοτομεῖς τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἡ Ἱεραρχία ἀπέφυγε τή θυσιαστική ὑπέρβαση καί προτίμησε νά παραμείνει ἐγκλωβισμένη καί νά διασύρεται στό ἅρμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ!

 
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος

Τά «φοβικά σύνδρομα» ἀπώλειας τῶν κεκτημένων, οἱ ἰδιοτέλειες πού γεννοῦν οἱ μωροφιλοδοξίες τῆς ἐξουσίας ὑπό τήν κοσμική ἔννοια αὐτῆς ἀλλά καί τό χαμηλό πνευματικό ἐπίπεδο πού ἐνισχύει τίς ἀντιλήψεις τῆς ἐκκοσμικεύσεως κυριάρχησαν πάλι καί στήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὅπως ἦταν φυσικό ἐπακόλουθο τῆς τραγικῆς κατάστασης πού παρατηρεῖται τίς τελευταῖες δεκαετίες, στό ἀνώτατο ὄργανο τῆς θρησκευτικῆς μας ἡγεσίας. Μέ τή διαφορά ὅτι αὐτή τή φορά τά θέματα συζήτησης δέν ἀφοροῦσαν ἀμιγῶς ἀνούσιες διοικητικές πράξεις καί ἀποφάσεις  ἤ πανηγυρικές προκαθορισμένες «ἐκλογές» νέων μητροπολιτῶν ἀλλά τήν ἴδια τήν ὀρθόδοξη πίστη, τά δόγματα δηλαδή τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Τά δόγματα γιά τά ὁποῖα οἱ «ἅγιοι» Ἀρχιερεῖς ἔδωσαν ὅρκο ὅτι θά ὑπερασπίζονται ἀκόμη καί μέ τήν ἴδια τή ζωή τους!

Ὡστόσο, εἴτε ἀπό θεολογική ἄγνοια, εἴτε ἀπό ἀδυναμία κατανόησης σέ βάθος τῶν πατερικῶν διδασκαλιῶν καί δή τοῦ πνεύματος καί τῶν ἀποφάσεων –δογμάτων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἴτε καί ἀπό τήν κυριαρχοῦσα χαλαρότητα τῆς σχέσης μέ τόν τριαδικό Θεό, πού ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς ἐποχῆς μας, οἱ ἀποφάσεις καί οἱ λόγοι τῆς Ἱεραρχίας μας τίς τελευταῖες δεκαετίες παρομοιάζονται μέ τήν γνωστή ρήση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «χαλκός ἠχῶν καί κύμβαλον ἀλαλάζον». Καί αὐτό γιατί ὁ κοινός νοῦς ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἐκ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας μας ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία ἀποκτᾶ τήν ἐν Χριστῷ δυναμική της μόνο ὅταν συνοδεύεται ἀπό τήν ἀρετή τῆς ταπείνωσης. Ὁ συνδυασμός ἄλλωστε τῶν δύο σέ καθιστά θεολόγο ἀκόμα καί ἀγράμματος κατά κόσμον νά εἶσαι, δηλαδή νά μήν διαθέτεις τά ἀπαραίτητα πτυχία (βλ. λ.χ. τήν παρουσία καί παρρησία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατά τήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο). Ὁ συνδυασμός τῶν δύο ἐπίσης δεικνύει ὅτι προτεραιότητα στήν ζωή καί τήν καθημερινότητα ἀποτελεῖ ἡ πλήρης ἐν Χριστῷ κοινωνία, ὑπό τό πρίσμα τῆς ψυχικῆς κένωσης κατά τό παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», δηλαδή ἡ ἁγιότητα! 

 

Μοιράζουν τή γεωπολιτική «πίττα» Οὐάσιγκτον καί Μόσχα
Πρός τήν ἐφαρμογή μίας νέας ἄτυπης ἐπί τοῦ παρόντος συμφωνίας τύπου Γιάλτας Ρωσία-ΗΠΑ –Ἰσραήλ καί Βρυξέλλες
(16/6/16 14:34)

 

Στό ἐπίκεντρο τῶν γεωπολιτικῶν ἀλλαγῶν θά βρεθεῖ πολύ-πολύ σύντομα ἡ Τουρκία άλλά καί  ἡ εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου!  Πότε ὅμως καί γιατί θά γίνουν οἱ ἀλλαγές αὐτές, οἱ ὁποῖες ἤδη προμηνύονται μέ τή δημοσίευση διάφορων χαρτῶν πού ἀναφέρονται στό πῶς θά διαμορφωθοῦν τά σύνορα μετά τόν ἐπικείμενο καί ἀποφασισμένο ἀπό Οὐάσιγκτον καί Μόσχα διαμελισμό τῆς γείτονος χώρας; Τί εἶναι αὐτό πού ὁδήγησε Ρωσία καί ΗΠΑ στή διάλυση τῆς Τουρκίας καί στήν ἄτυπη ἐπί τοῦ παρόντος συμφωνία τύπου Γιάλτας;

Σύμφωνα μέ ἔγκυρες πληροφορίες τό γεγονός πού ὁδήγησε ἀναγκαστικά τήν Οὐάσιγκτον στό τραπέζι τῶν διαβουλεύσεων μέ τή Μόσχα ἔχει νά κάνει μέ τήν προσπάθεια ἀποφυγῆς μίας παγκόσμιας σύρραξης. Στίς σχετικά πρόσφατες συνομιλίες πού εἶχε ὁ ἀρχηγός τῆς CIA John Brennan ἀλλά καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ John Κέρι στή Μόσχα ἡ ρωσική πλευρά διαμήνυσε εὐθαρσῶς πώς εἶναι πλέον ἀποφασισμένη νά μήν ἀναθεωρήσει τή συνθήκη τοῦ Κάρς (λήγει τό 2021) μέ βάση τήν ὁποία ἡ πάλαι ποτέ Σοβιετική Ἕνωση εἶχε "χαρίσει" στήν Τουρκία τοῦ Κεμάλ τό 30% τοῦ σημερινοῦ ἐδάφους της. Ἡ Συνθήκη τῆς Μόσχας ἤ Κάρς  (1921) πρέπει νά ἀνανεώνεται κάθε 25 χρόνια ἀλλιῶς παύει νά βρίσκεται σέ ἰσχύ. Πρόκειται γιά τήν σοβιετο-τουρκική συνθήκη «φιλίας καί ἀδελφοσύνης», ἡ ὁποία ὑπεγράφη στίς 16 Μαρτίου, 1921 στήν Μόσχα μεταξύ τῆς  κυβέρνησης τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ καί τῆς κυβέρνησης τῶν Μποσλσεβίκων.

Ἡ μή ἀνανέωση τῆς συνθήκης σημαίνει ὅτι ἡ Ρωσία θά ἔχει δικαίωμα νά ἀνακτήσει καί στρατιωτικά ἐδάφη πού θά τῆς ἀνήκουν. Μέ δεδομένο μάλιστα ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ κάτι τέτοιο θά ἐνεργοποιοῦσε αὐτομάτως συγκεκριμένα ἄρθρα τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας καί θά προκαλεῖτο ἀναπόφευκτα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό οἱ ΗΠΑ ἀνέλαβαν νά «καθαρίσουν» τό τοπίο (πολιτικό καί στρατιωτικό) στή Τουρκία (βλ. Σ.Ο. Φ176 σελ 3) καί νά βροῦν ἀφορμή, ὥστε νά τήν ἀποπέμψουν ἀπό τό ΝΑΤΟ, ἀνοίγοντας τό δρόμο στή Ρωσία στρατιωτικῆς ἐπέμβασης ἄν φυσικά κριθεῖ  ἀναγκαία... 

 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Μήν χάσατε τό δεύτερο τόμο τῶν εἰσηγήσεων Ἱεραρχῶν, καθηγητῶν καί Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί τά πορίσματα τῆς ἡμερίδας γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
(8/6/16 17:02)
 
  •  Νά γιατί ἀντιδροῦν στήν σύγκληση τῆς Συνόδου τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας  καί Βουλγαρίας!
  • Νά γιατί προκαλεῖται διχασμός στούς πιστούς!
  • Νά γιατί ἡ Ρωσία  κρατᾶ πλέον ἐπιφυλακτική στάση.
  • Νά γιατί κλυδωνίζεται ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Στό φῶς γιά πρώτη φορά  οἱ καυτές ἀλήθειες γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο!

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού θά κυκλοφορήσει τό Σάββατο 11 Ἰουνίου

Καί μαζί ἀκόμη ἕνα βιβλίο δῶρο τῶν ἐκδόσεων «Ἀγαθός Λόγος»

ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ

Σ τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας  ἐπίσης  διαβάστε:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
  •  Γιά ποιούς λόγους  τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καί Βουλγαρίας ζητοῦν νά ἀναβληθεῖ;
  •  Γιατί τό Πατριαρχεῖο Μόσχας κρατᾶ ἐπιφυλακτική στάση;
  •  Ποιές ἀλλαγές στά κείμενα ζητοῦν τό Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας, καθώς καί οἱ Ἐκκλησίες Ἑλλάδος καί Κύπρου;
  • Τί ὑποκρύπτεται πίσω ἀπό τή νέα ἐκκλησιολογία πού εἰσάγει ὁ νοσηρός οἰκουμενισμός
  •  Γιατί ἐπιμένει στή σύγκλησή της τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
Καί ἀκόμη:  
  • Ἡ Ὀρθοδοξία ἑνώνει Ἑλλάδα καί Ρωσία

Οἱ ἐπιδιώξεις καί τά κέρδη τοῦ Πούτιν ἀπό τούς ἑορτασμούς στό Ἅγιον Ὄρος 

 

Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου:... Ἀρχή τῆς ὁμοφωνίας ἤ ἀρχή τῆς διαφωνίας;
Οἱ κόκκινες γραμμές ὁδηγοῦν σε νέα σχίσματα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
(1/6/16 17:28)

Ἡ οἰκουμενιστική πολιτική τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τοῦ ἐπιτελείου του λειτουργεῖ διαβρωτικά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἐξυπηρετεῖ μόνο τή φιλοσοφία τοῦ «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύση»...

 

Δέν θά ἀποτελέσει ἔκπληξη  ἄν τήν τελευταία στιγμή ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ματαιώσει τό ταξίδι του στήν Κρήτη καί τήν παρουσία του στή Σύνοδο. Ἄλλωστε κάτι τέτοιο φαίνεται ὅτι θά τοῦ ἐξασφαλίσει τήν ἑνότητα στούς κόλπους τοῦ Πατριαρχείου ἡ ὁποία ἤδη κινδυνεύει...

 

Ἔξι, ἴσως καί ἑπτά Ἁγιορείτικες Μονές εἶναι ἀποφασισμένες νά διακόψουν τό μνημόσυνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ ὅτι συνεπάγεται αὐτό στήν περίπτωση πού δέν γίνουν δεκτές οἱ τροποποιήσεις.

 Τοῦ Διονύση Μακρῆ,
Θεολόγου-Δημοσιογράφου

Πέντε συνολικά Πατριαρχεῖα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τό Ἅγιο Ὄρος ἔχουν θέσει μέ ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων καί Ἐπιστολές πρός τό Φανάρι ἀνοικτά καί ἀπροκάλυπτα μία σειρά διαφωνιῶν, οἱ ὁποῖες , ἄν δέν γίνουν ἀποδεκτές καί δέν συμπεριληφθοῦν στά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου θά ἀποτελέσουν τήν γενεσιουργό αἰτία πολλαπλῶν διενέξεων τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Τό ἐγχείρημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νά συγκαλέσει Σύνοδο προκειμένου νά ἐπισημοποιήσει μία  νέα ἐκκλησιολογία παντελῶς ξένη πρός τό ὀρθόδοξο δόγμα καί τήν πατερική παράδοση οὐσιαστικά δέν συμβάλει στήν ἑνότητα ἀλλά στόν ἐκ νέου διχασμό τοῦ ὀρθοδόξου χριστεπώνυμου ποιμνίου.

Τό Φανάρι καθώς πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς συγκλίσεως τῆς σαφῶς ἐπικίνδυνης γιά τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου διαπιστώνει πώς ὑπάρχουν πολλές κόκκινες γραμμές, οἱ ὁποῖες δέν δύνανται νά ξεπεραστοῦν καί νά ἀντιμετωπιστοῦν ἀκόμη κι ἄν ἐπιστρατευτεῖ ὁλόκληρη ἡ φαναριώτικη διπλωματία. Ἀναλογιστεῖτε τί θά γίνει λ.χ. μέ τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, τό ὁποῖο συνοδικῶς ἔχει ἀποφανθεῖ ὡς πρός τό τελικό κείμενο ζητώντας συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις. Κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει καί μέ τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας ἀλλά καί τῆς Ρωσίας. Ἀναρωτηθεῖτε ποιά ἐπίσης θά εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν ἐπιμέρους Ἱερῶν Μονῶν πού ἀνοικτά ἀντιδροῦν στήν περίπτωση πού δέν εἰσακουστοῦν τά αἰτήματά τους, τά ὁποῖα διατυπώθηκαν μετά τή Διπλή Σύναξη 

 

Φαρισαῖοι, Ὑποκριτές καί Νεκροθάφτες. Οἱ σταυρωτές τῆς Ἐκκλησίας
Τά συστήματα τῆς ἀνομίας καί τῆς διαπλοκῆς ἀφηνιάζουν καί συκοφαντοῦν ὅσους ἀντιστέκονται μέ θάρρος καί αὐταπάρνηση στά ἄνομα καί ἀνίερα σχέδιά τους.
(1/6/16 16:55)

Γράφει ὁ Μιλτιάδης Γ. Βιτάλης
Συγγραφέας, Ἀρθρογράφος

Σήμερα, πού ἡ μελαγχολία καί ἡ «ἐθνική» κατάθλιψη κυριαρχοῦν παντοῦ, ἦρθε ἡ κρίσιμη ὥρα νά μετρήσουμε Φαρισαίους, ὑποκριτές καί νεκροθάφτες.  Σέ μιά ἐποχή, πού τά πάντα γύρω μας διαλύονται μέ κρότο καί οἱ ζωές μας καταστρέφονται, οἱ πολιτικοί ταγοί τοῦ τόπου προσπαθοῦν μέ ἐνοχικές καί φοβικές κινήσεις νά διασώσουν τό σαρκίο τους.  Ματαιοπονοῦν οἱ ἄθλιοι.  Οὔτε κἄν ἐρυθριοῦν (ντρέπονται) γιά τά πολλά ἐγκλήματά τους.  Ἔχουν ὅμως γνῶσιν οἱ φύλακες.  Οἱ ἐκφραστές τοῦ σκότους μᾶς πολεμοῦν ἀπό παντοῦ.  Ἕνας σκληρός καί ἀνελέητος πόλεμος μαίνεται, εἶναι σέ πλήρη ἐξέλιξη.

Τά συστήματα τῆς ἀνομίας καί τῆς διαπλοκῆς ἀφηνιάζουν καί συκοφαντοῦν ὅσους ἀντιστέκονται μέ θάρρος καί αὐταπάρνηση στά ἄνομα καί ἀνίερα σχέδιά τους.  Πρέπει νά δώσουμε, ὅλοι μαζί, μιά ἀποστομωτική ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους πού νομίζουν ὅτι μποροῦν ἀνερυθρίαστα  νά διαλύουν ψυχές καί σώματα.

Εἶναι ὥρα νά ἔλθουν ὅλα στό φῶς.  Ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λάμψει.  Πολιτικοί ταγοί, πού λειτουργοῦν σάν ὑποτελεῖς καί ὑπηρέτες τῶν τεκτονικῶν Στοῶν∙ πού λειτουργοῦν σάν ἐντολοδόχοι τῶν δημίων τῆς χώρας, ὅλων αὐτῶν τῶν ξένων εἰσβολέων, τῶν ἐκβιαστῶν, τῶν τοκογλύφων-δανειστῶν, πού μᾶς κλέβουν τίς ζωές μας καί μᾶς πωλοῦν φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες.

Ἡ ὑποκρισία τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα προκαλεῖ ὀργή καί θυμηδία.  Συμπεριφέρεται σάν πολιτική μαριονέττα!  Οὐσιαστικά εἰρωνεύεται τούς πολῖτες, τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία καί τήν Ἱερά Σύνοδο.  Ἐνδεικτικά ἀναφέρω κάποιες ἀπό τίς πολλές ὑποκριτικές καί φαρισαϊκές συμπεριφορές του: Στήν ἀρχή ἀρνήθηκε νά ὁρκιστεῖ στό Ἱερό Εὐαγγέλιο.  Δέχτηκε τήν οὐσιαστική περιθωριοποίηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί τή μετατροπή τοῦ μαθήματος σέ ἀνούσιο μάθημα θρησκειολογίας∙ τήν ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη.  Στηρίζει τήν προώθηση νόμου περί τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, ἀγνοῶντας πλήρως τίς διαμαρτυρίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τίς χριστιανικές, καί ὄχι μόνο, παραδόσεις τοῦ τόπου μας.  Ἀνέχεται ὅσους σπάζουν βιτρῖνες καί δηλώνουν ἀντιρρησίες συνείδησης καί ἐνίοτε τούς προωθεῖ σέ θέσεις εὐθύνης.

Ἄθεα παιδαρέλια γίνονται γενικοί γραμματεῖς Ὑπουργείων, σύμβουλοι  

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Πῶς ἡ Ἑλλάδα ἐνισχύει τούς ἀντιπάλους της καί συναινεῖ, διά τῆς ὑπογραφῆς της, στό «θάνατό» της. Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τίς συμφωνίες τῆς 18ης Μαρτίου 2016
(26/5/16 16:14)

Ἡ Ἑλλάδα, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔπαιξε τό ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» πρός ὄφελος ὅλων τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλά κυρίως τῆς Τουρκίας.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Παραδέχθηκε, ἡ Ἑλλάδα, γιά πολλοστή φορά σέ ὁμόφωνο κείμενο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ε., ὅτι δέν ἐλέγχει τά σύνορά της(!!!)..Στή συμφωνία τῆς 18ης Μαρτίου 2016 ὄχι μόνο δέν προβλέπεται τό «ἄνοιγμα τῶν συνόρων», ἀλλά ἀντιθέτως ἐπικυρώνεται - νομιμοποιεῖται, μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς χώρας μας, τό «κλείσιμό» τους,

 
ΜΕΡΟΣ Α
Τοῦ Δημήτρη Κλούρα
Δικηγόρου, πρώην γ.γ. Δημοσίων Ἐσόδων

Ὅσοι, εἴτε ἀπό πλήρη ἄγνοια καί ἀσχετοσύνη, εἴτε ἀπό δόλο, ἰσχυρίζονται ἤ προπαγανδίζουν, ὅτι οἱ συμφωνίες τῆς 18ης Μαρτίου 2016 στή σύνοδο κορυφῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, μέ τή συμμετοχή καί τῆς Τουρκίας, ἦταν συμφέρουσες γιά τήν Ἑλλάδα καί ὅτι θά ἦταν χειρότερο νά μήν εἶχε ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, διότι δῆθεν θά παγιωνόταν ἡ ὑφιστάμενη κατάσταση, διαψεύδονται πανηγυρικά ἀπό τήν πραγματικότητα καί ἰδίως ἀπό τά κείμενα τῶν συμφωνιῶν, πού ὑπεγράφησαν καί ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἡ πραγματικότητα, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τά ἐπίσημα κείμενα, ὅσων συμφωνήθηκαν στή σύνοδο κορυφῆς, ἀλλά καί ὅπως ἤδη προκύπτει ἀπό τήν «ἐφαρμογή» τους στήν πράξη ἀπό τήν 20η Μαρτίου 2016, ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Ἑλλάδα, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔπαιξε τό ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» πρός ὄφελος ὅλων τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλά κυρίως τῆς Τουρκίας.

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση «ἔδωσε τά πάντα», ζημιώνοντας καί τήν Κύπρο, χωρίς νά ἐπιτύχει τό παραμικρό πρός ὄφελός της καί πρός ὄφελος τῆς Κύπρου. Ἀντιθέτως, ἐξυπηρέτησε ἀπόλυτα τούς στόχους τῆς Τουρκίας καί τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, στή σύνοδο κορυφῆς...  

 

Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου
Ὁ πρωταγωνιστής καί οἱ δύο κομπάρσοι...
(19/5/16 16:25)

- Τά δύο  θηρία τοῦ Ἀντιδίκου ἐκστρατεύουν κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας!

- Οἱ μύχιες σκοπιμότητες τῆς παπικῆς θεατρικῆς παράστασης πού δόθηκε προσφάτως στή Λέσβο

- Ὁ ἄθεος Τσίπρας ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἐπιδιώκει νά ἐπαναφέρει στήν Ἀθήνα καί ὄχι μόνο γιά μία νέα περιοδεία, πού πιθανόν νά συμπεριλάβει καί ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὄρος τόν νῦν Πάπα Φραγκίσκο. Σύμφωνα μάλιστα μέ πληροφορίες βρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο οἱ διαβουλεύσεις πραγματοποίησης ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στό Βατικανό-πιθανόν καί μέσα στό καλοκαίρι- κατά τήν ὁποία ὡς δῆθεν ἀνταπόδοση τῆς ἐπίσκεψης θά προσκληθεῖ ἐκ νέου ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος.

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος

Μία ἰδιότυπη νέα Σταυροφορία τῆς Δύσης καί γενικότερα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀνάλογη μ’ αὐτήν τοῦ 1204, τήν ἅλωση δηλαδή τῆς Κωνσταντινούπολης καί τή μεγάλη λεηλασία τῶν θησαυρῶν της,  βιώνει τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάδα! Στόχος ἡ πλήρης οἰκονομική, πολιτιστική καί κυρίως θρησκευτική ὑποδούλωσή της στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων τῆς λεγομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό καί προκειμένου κυρίως νά ἀλώσουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη, μᾶς ἔχουν κηρύξει ἕναν ἄτυπο ἀνελέητο πόλεμο πρός τόν εὐλογημένο αὐτό τόπο τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου, ὅπως τά κατονομάζει σέ βιβλίο του ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γένους μας! Πρόκειται γιά τόν Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ, τό θηρίο τῆς ἀσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ μέσω τῆς λαθρομετανάστευσης νά ἀλλοιώσει τή συνοχή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί γιά τόν Πάπα, τό θηρίο τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλλει τή συμπόρευση τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀληθείας!

Οἱ ἐπιδιώξεις αὐτῶν τῶν δύο θηρίων διαπιστώθηκαν προσφάτως σέ μία καλοστημένη παράσταση τοῦ Ἀντιδίκου πού πραγματοποιήθηκε στή Λέσβο. Δυστυχῶς ἡ ἀπουσία τῆς κατήχησης καί ἡ ἀπιστία πού ταλανίζει ὁμολογουμένως κλῆρο καί λαό ὁδήγησαν στήν ἀποδοχή πράξεων καί ἐνεργειῶν ἀκόμη καί ἀπό ὀρθοδόξους θρησκευτικούς ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι ἐναρμονιζόμενοι πλήρως μέ τήν ἐγκάθετη σέ στοές καί κέντρα ἀνομίας πολιτική ἐξουσία τοῦ τόπου πραγματοποιοῦν σόου ἐντυπωσιασμοῦ, τά ὁποῖα ἀποσκοποῦν μέ τό ἀζημίωτο στή ψευτο -διέγερση ἐπιφανειακῶν ἀνθρωπίνων συναισθημάτων! Ναί, τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου συνεργάστηκαν ἄψογα καί ἁρμονικά προκειμένου νά ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά τήν παρουσία τους στήν Ἑλλάδα.

Ἀπό τή μία λοιπόν ὁ Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ μέσω τῶν ἀνεξέλεγκτων στρατιῶν τῶν λαθρομεταναστῶν ὄχι μόνο μονιμοποιεῖ τήν παρουσία του σέ ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί μάλιστα μέ τή βούλα τῆς ἄθεης κυβέρνησης Τσίπρα  

 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928!
Ἐνεργεῖ ὡς Πατριαρχικό ἡφαίστιο, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ καί νά “πετρώση“ πνευματικά ὁλόκληρη τήν Βόρεια Ἑλλάδα καί σταδιακά νά τήν προσαρτήση ἐδαφικά στήν Τουρκία.
(17/5/16 13:52)

Ὁ συντάκτης της, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος ὁ Γ΄, νεωτεριστής, πιστός ὑπηρέτης τῶν Τούρκων καί Μασῶνος, ὡς μαρτυρεῖ ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος!

 

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

 

Χαράσσω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν, μέ βαθύτατον σεβασμό πρός τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τό ἀγωνισθέν ἐπί πολλούς αἰῶνες ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πίστεως ἀλλά καί ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος, γιατί στήν ἐλεύθερη καί πνευματική Πατρίδα καλλιεργεῖται ἡ Πίστη.

Προτάσσω τόν σεβασμό μου πρός τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τόν ὁποῖον –ἐξ ἄλλου– ἔχω πλειστάκις καταθέσει, ὅπως καί πρός τό ἀξίωμα τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου, τόν ὁποῖο μνημονεύω σέ κάθε Θ. Λειτουργία πού τελῶ), γιά νά γνωρίζουν οἱ καλοπροαίρετοι ὅτι ὅσα γράφω δέν ἔχουν σκοπό νά πλήξουν τόν θεσμό τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά τίς ἐνέργειες τῶν Ὑπευθύνων τοῦ Πατριαρχείου, παλαιοτέρων καί συγχρόνων.

Ἡ διευκρίνησή μου αὐτή γίνεται γιά τούς καλοπροαιρέτους, διότι οἱ κακοπροαίρετοι ἐξακολουθοῦν καί θά ἐξακολουθήσουν νά μέ συκοφαντοῦν ὅτι πλήττω τόν Πατριαρχικό θεσμό ὁσάκις διεκδικῶ –μέ ἀτράνταχτα ἱστορικά ἀλλά καί Θεολογικά ἐπιχειρήματα– τήν ἀπόλυτη Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Αὐτοκεφαλία, ἡ ὁποία στίς μέρες μας δέν εἶναι ἁπλή διοικητική ἀναγκαιότητα, ἀλλά ἀναγκαιότητα Ἐκκλησιολογικῆς προστασίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν “ὀθνεῖαν” καί ἐξευρωπαϊσμένη  Παποπροτεσταντική παραλλαγή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού διαμορφώνει καί διοχετεύει στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Πατριαρχικό ἐπιτελεῖο.

Συνεπῶς δέν γράφω γιά διεκδίκηση ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας (ἡ ὁποία, ἐξ ἄλλου, ἐμένα προσωπικά δέν μέ ἀφορᾶ, γιατί οὔτε εἶμαι οὔτε πρόκειται νά γίνω Ἐπίσκοπος), ἀλλά γράφω, γιατί πρόκειται γιά θέμα Πίστεως! Ἐκτός ἐάν κάποιοι θεωροῦν λογικό, ἀπό τήν μιά μεριά νά μάχωνται τούς Οἰκουμενιστές ὡς διαφθορεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀπό τήν ἄλλη νά μή θέλουν νά τούς ἀφαιρέσουν ἀντικανονικές διοικητικές ἐξουσίες, ὥστε νά προστατευθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες Χῶρες τῆς Γῆς ἀπό τήν λοιμική Οἰκουμενιστική ἐπιδημία!

Μοῦ  προξενεῖ, ἐπίσης, μεγάλη ἐντύπωση ὅτι οἱ συκοφάντες μου προέρχονται –ὅπως ἰσχυρίζονται– ἀπό τόν χῶρο τῶν  ἀντιοικουμενιστῶν καί, ἐνῶ αὐτοί οἱ ἴδιοι πολύ συχνά, ὄχι μόνο κάνουν κριτική, ἀλλά καί σπιλώνουν καί ὑβρίζουν μέ ἀπρεπῆ, εἰρωνικά καί ἀσεβῆ λόγια καί γελοιογραφίες τίς Οἰκουμενιστικές ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου, χωρίς νά θεωροῦν αὐτό πού κάνουν προσβολή τοῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου, τήν ὁποιαδήποτε δική μου κριτική γιά τήν ἀντικανονικότητα τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἤ τήν διεκδίκηση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποκαλοῦν προσβολή τοῦ Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ! Καί ἐπειδή τό πρᾶγμα δέν ἔχει λογική ἐξήγηση, τό ξάστερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι αὐτοί, μέ τό πρόσχημα καί τό προκάλυμμα τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ, ἐξυπηρετοῦν μέ ἀπόλυτη συνέπεια τήν Ἀμερικανοτουρκική συμπαι-γνία γιά τήν κατάτμηση τῆς Πατρίδος μας καί τήν παράδοσή της στήν Οἰκουμενιστική διακυβέρνηση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Κέντρου, πού εἶναι, δυστυχῶς, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως! 

 

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Καί στό 100% νά τρέχει ἡ ἀνάπτυξη στήν Ἑλλάδα, ἡ λιτότητα θά τρέχει μέ 400%!
Ἐάν δέν λυθεῖ τό χρέος πού ὀφείλουμε ὡς λαός ἔναντι τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ θά συνεχίζουμε νά ὑφιστάμεθα αὐτή τήν ἰδιότυπη σκλαβιά ἀπό τά αἱμοβόρα καί ἀδίστακτα κοράκια τῆς Δύσης
(9/5/16 16:10)

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ! ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ἀνάπτυξη, ἔξοδος στίς ἀγορές, ἐλάφρυνση χρέους εἶναι λέξεις πού διαρκῶς πιπιλίζονται ἀπό πολιτικούς ταγούς, ἰδιαίτερα σέ χρονικά διαστήματα λήψης νέων φορολογικῶν μέτρων ἤ ψήφισης νόμων πού ἐξυπηρετοῦν κατά κύριο λόγο ἐκείνους πού διακαῶς ἐπιθυμοῦν νά διατηροῦν τήν Ἑλλάδα στό ναδίρ τῆς ἱστορίας της. Στά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών ἄλλωστε περιγράφεται ἀναλυτικά ὁ ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἀπό τά ἐντεταλμένα, πειθήνια καί τυφλά ὄργανα σ’ αὐτούς. Ἀλήθεια γιατί μένουν στό ἀπυρόβλητο αὐτοί, πού ἐπιχείρησαν μέ τό ἀζημίωτο (βλ. μίζες καί παντός εἴδους διευκολύνσεις) νά ἀναπτύξουν τήν χώρα μέ ξένα κόλλυβα; Γιατί ἀποσιωπᾶται τό σκάνδαλο τῆς ἀλλαγῆς τῶν στοιχείων τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας βάσει τῶν ὁποίων διογκώθηκε τό χρέος; Γιατί παραμένει στό ἀπυρόβλητο ὁ πρώην πρωθυπουργός Κων. Σημίτης, ὁ ὁποῖος μετέθεσε παρανόμως τό χρέος, προκειμένου νά εἰσέλθει ἡ χώρα στό εὐρώ; Ἡ σήψη καί ἡ διαφθορά ἔχουν γίνει ταυτόσημες τῆς πολιτικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου. Οἱ πολιτικοί ταγοί μας δυστυχῶς χειρίζονται καλά τή μέθοδο τῆς διαρκοῦς ἐξαπάτησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σχεδιάζουν, προγραμματίζουν καί κυβερνοῦν χωρίς νά νοιάζονται καί νά λογαριάζουν τόν πραγματικό ξενοδόχο, δηλαδή τό Θεό. Παραμυθιάζονται ἀπό τήν τεχνητή δῆθεν εὐημερία τῶν ἀριθμῶν καί κλείνουν τά μάτια στή μιζέρια καί στό θάνατο πού προκαλοῦν σέ χιλιάδες συμπατριῶτες μας, πού δέν ἄντεξαν στίς οἰκονομικές πιέσεις... Ἀγνοοῦν γιά παράδειγμα τή γνωστή ρήση τοῦ ψαλμωδοῦ βασιλιᾶ Δαυίδ «ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν» (ψάλμ. 103). Καί τέλος «πληρώνουν» ἁδρά αὐτούς πού φροντίζουν ἐνάντια στούς ὅρκους πού ἔδωσαν πρός τό Θεό νά διατηροῦν ἐν ὑπνώσει καί ἀκατήχητο τόν ὀρθόδοξο λαό μας.

Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τή συμπόρευση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τή συνειδητοποίηση τοῦ ἀνθρώπου πώς ὅλα, μά ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά ἀνήκουν στό Θεό! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τήν ἀποδοχή τῆς ἁπλῆς διαχείρισης τῶν οἱανδήποτε μικρῶν ἤ μεγάλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ!...  

 

Ἡ ἐν Χριστῶ σαλή καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη (ἐκδόσεις Ἀγαθός Λόγος 2015)
(20/11/15 16:58)

Πρὶν ἀπὸ ἔξι περίπου χρόνια καὶ συγκεκριμένα τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2009  ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ» παρουσιάσαμε στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ μία σύγχρονη μορφὴ τῆς θείας τρέλας,  τῆς ἐν Χριστῷ σαλότητας, τὸν Τρελογιάννη. Ξεφυλλίζοντας τὶς σελίδες τῆς ζωῆς του ὁ κάθε ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου μποροῦσε νὰ διακρίνει πτυχὲς τῆς προσωπικῆς ζωῆς του καὶ ἀσυναίσθητα νὰ προβεῖ σὲ συγκρίσεις περί τοῦ πῶς πορεύεται καὶ πῶς θὰ πρέπει νὰ πορεύεται ἀνεξαρτήτως τῶν δοκιμασιῶν ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει. Τὸ βιβλίο «ὁ Τρελογιάννης» μεταφρασμένο σήμερα σὲ ἑπτὰ γλῶσσες στὴν οὐσία δείχνει τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ἔναντι τοῦ πλησίον μας καὶ ἔναντι τοῦ Θεοῦ καθὼς καὶ τὸ πῶς στὴν πραγματικότητα εἴμαστε...

Ὁ Μιλτιάδης Βιτάλης, νέος σχετικὰ συγγραφέας ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ διαρκὲς θαῦμα τῆς ἐν Χριστῷ βιωτῆς του ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸ καθοδηγητὴ του Ἅγιο Παΐσιο ἐπιχειρεῖ μὲ τὴν  ἐμπνευσμένη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πέννα του νὰ ἀφυπνίσει τὶς κοιμισμένες συνειδήσεις τῶν νεοελλήνων. Τὸ πρῶτο του βιβλίο ποὺ ἐπιγράφεται «ΝΑ ΓΙΑΤΙ» ἀποτελεῖ μία εἰλικρινή ὁμολογία πίστης στὸν τριαδικὸ καὶ μόνο ἀληθινὸ Θεό, στὴν ὁποία καταγράφεται ἀπὸ τὴ μία τὸ βδελυρὸ καὶ ἀνούσιο χθὲς τῆς προσωπικῆς του ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ θαῦμα τῆς μεταστροφῆς του στὸν Χριστό. Τὸ δεύτερο βιβλίο του ποὺ ἐπιγράφεται «Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εἶναι καταπέλτης κατὰ τοῦ νοσηροῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ζώντας ὁ ἴδιος ἐκ τῶν ἔσω τὴν σήψη καὶ τὴ διαπλοκή, ὡς γόνος μεγάλης πολιτικῆς οἰκογένειας τοῦ τόπου, περιγράφει μὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα καὶ στοιχεῖα τὴ διαφθορὰ μίας μιαρῆς ἐξουσίας ποὺ δὲν κυβερνᾶ, ὅπως ὁ λαός νομίζει ἀλλὰ λυμαίνεται τὸν τόπο κατ’ ἐντολὴν τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μέσα ἀπὸ τὶς τεκτονικὲς στοὲς τοῦ Ἑωσφόρου, ὡς τυφλοὶ ὑπηρέτες τοῦ σκότους.

Τὸ τρίτο βιβλίο του καταγράφει τὴν παράλληλη πορεία μίας διὰ Χριστὸν σαλῆς μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο.  Στὸ πόνημα του ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀποκόμισε ἀπὸ τὴν γνωριμία του μὲ μία σύγχρονη ἐν Χριστῷ σαλή, τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐκεῖνος ἐντρυφοῦσε στὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Πρόκειται γιὰ ἕνα διήγημα μὲ πνευματικὲς ἐμβαθύνσεις, στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας συνδυάζει μὲ ἕναν πρωτότυπο τρόπο, ὅσα ὁ ἴδιος συνειδητοποίησε καὶ βίωσε ἀπὸ τὴ συναναστροφή του μὲ δύο ἅγιες σύγχρονες μορφὲς τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Περιγράφει ἀκόμη... 

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Μητροπολίτες σηκώνουν τὸ λάβαρο τῆς ἐπανάστασης!
(22/4/16 17:38)
Πρωτεύουσα ἡ φιλανθρωπία καὶ ... ἀκολουθεῖ ἀσθμαίνουσα ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία!
(9/3/16 15:34)
Ἡ Ἐκκλησία ἐν διωγμῶ
(5/2/16 17:19)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἔρχονται πολλά δεινά στήν πατρίδα μας
(4/1/16 18:48)
Σύγχρονοι ἀδίστακτοι πολιτικοὶ λήσταρχοι
(13/11/15 15:31)
Το Hσυχαστήριο της Αγίας Ειρήνης στον Χοχλακά Πάτμου στους Καθολικούς
(4/11/15 11:03)
Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ὁρθοδοξίας στά Βαλκάνια ἀπό τή Μπίλντερμπεργκ
(2/11/15 18:54)
Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα.
(15/7/15 11:17)
Σώπα ὅπου νὰ ‘ναι θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες!
(26/6/15 17:10)
Στόχος τῆς λαθρομετανάστευσης ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό Εὐαγγέλιο!
Ἔρχεται μεγάλη πείνα...
(11/5/15 11:58)
Στό λέω ξεκάθαρα πώς τέτοιο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο δέν ἔχεις συναντήσει στή ζωή σου...
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)
Αφιερώματα
Τὸ μυστικὸ ...τοῦ Κοινοῦ Ποτηρίου καὶ ἡ συμπαντικὴ καρδιά!
(2/2/16 13:39)
Ἀπὸ τὰ Ἑξάρχεια καὶ τὴν ἀναρχία στὸ ράσο καὶ τὸν Χριστὸ
(20/1/16 17:42)
Εἴσοδος σὲ ...ἀπαγορευμένη ζώνη!
(3/8/15 16:26)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου
(3/12/08 13:03)
Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη
(3/10/08 15:26)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(3/9/08 15:53)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(10/7/08 16:57)
Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου
(3/2/06 16:44)
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας
Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης
Νέες Εκδόσεις
Πως ο Άγιος Παϊσιος με τράβηξε από τον βούρκο της πολιτικής
(19/3/15 17:15)
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Ἐπίκειται στρατιωτικὸ πραξικόπημα στὴν Τουρκία
(3/4/16 20:44)
Ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων μας
(5/12/15 14:21)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
Έρευνα
Ἡ ἀξιοποίηση φυτικῶν ὑπολειμμάτων φέρνει ἀπρόβλεπτα ἔσοδα στοὺς Δήμους
Προφῆτες καὶ προφητεῖες ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴ διάλυση τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὴ Ρωσία
Ἡ μεγάλη ἀπάτη τοῦ εὐρώ καί ἡ κατάλυση τῆς Δημοκρατίας
(22/10/15 15:22)
Ποιοί καί γιατί ...σερβίρουν δηλητήρια στά πιάτα μας!
(15/6/15 18:02)
Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος
(21/7/06 09:56)
Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου
(30/6/06 13:23)
Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(30/6/06 13:19)
Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας
(22/5/06 10:40)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Η προδοσία της Ελληνορθοδοξίας στις μέρες μας ως εσχατολογικό σημείο
(25/4/16 13:04)
Πλούσιος τόπος , φτωχοί ἄνθρωποι!
(24/3/16 18:04)
Ἡ «ἁγιοκατάταξη» τοῦ Κυριάκου καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου!
(12/2/16 15:38)
Νὰ γίνουν οἱ Γεωγραφίες, οἱ Ἱστορίες καὶ οἱ Γραμματικές, κηρύγματα λευτεριᾶς
(29/9/15 11:51)
Μέγα χάσμα μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξης!
(23/9/15 16:45)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Σχεδιάζουν πυρηνικό χτύπημα στή γειτονιά μας!
(9/9/15 14:02)
Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν...
(3/9/15 12:31)
Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο!
(6/12/14 16:35)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...
(20/3/08 15:35)
Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»
(29/1/08 19:58)
Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό
(30/7/07 17:49)
Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός
(8/6/07 17:46)
Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 53
Σύνολο Χρηστών 53
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr