Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο!
Ἡ τρομοκρατία τῶν σύγχρονων «σοφῶν», ἐραστῶν τῆς λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, νοούμενης πάντα ὡς ἐπικυριαρχία στόν ἄνθρωπο, σέ ἔθνη καί λαούς!
(6/12/14 16:35)

 

Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Τελικά το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός του προηγούμενου αιώνα ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και δεν είναι το μοναδικό...

Καθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα ἦρθε στή σκέψη μου ἡ ἱστορία τῆς γιαγιᾶς γιά τούς Καλικατζάρους. Οἱ παλιότεροι θά τή γνωρίζουν καλά. Ὡστόσο, καλό θά ἦταν νά τήν ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας, ἔτσι ὥστε νά κατανοήσουμε τό τί συμβαίνει σήμερα γύρω μας μέ τούς ἐπώνυμους πλέον Καλικάτζαρους πού ἐπιχειρώντας νά πριονίσουν τό δέντρο τῆς ζωῆς μᾶς ταλαιπωροῦν μέ τεχνικές κρίσεις, ἐνῶ ἐπιχειροῦν πλέον ἀπροκάλυπτα νά μᾶς ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά νέους τρόπους ζωῆς χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά.

Οἱ Καλικάτζαροι λοιπόν σύμφωνα μέ τήν διήγηση ζοῦσαν στό σκοτάδι, μέσα στά ἔγκατα τῆς γῆς. Κατοικοῦσαν κοντά στίς ρίζες τοῦ δέντρου τῆς ζωῆς, πού στήριζε ὁλόκληρη τή γῆ. Ἦταν στήν ὄψη μαῦροι-σκοτεινοί. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση κρατοῦσαν ἕνα πριόνι. Τό χρησιμοποιοῦσαν γιά νά κόψουν τό δέντρο τῆς ζωῆς καί νά ἐπιφέρουν τόν θάνατο, τήν καταστροφή καί τόν ὄλεθρο στόν πλανήτη.

Λίγο πρίν ἀλλάξει τό ἔτος, βλέποντας πώς σχεδόν τό ἔργο τούς ὁλοκληρωνόταν ἀνέβαιναν στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. Λόγω τοῦ ὅτι ζοῦσαν ὅμως στό σκοτάδι ἐκτυφλώνονταν ἀπό τή θέα τοῦ φωτός... Γι’ αὐτό συνήθιζαν νά ἀγκιστρώνονταν πάνω στούς ἀνθρώπους. Ἐπέλεγαν ἐκείνους πού παραβίαζα...

 

Κάθε διψασμένο γιὰ ἀγάπη ποτίζει ὁ Θεός.
Κάθε διψασμένο γιὰ ἀπάτη ποτίζει ὁ πονηρός.
(26/11/14 16:47)

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

Μὲ τὸν ἐρχομό μας σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ ξεκινᾶμε μιὰ ἐξαντλητικὴ πορεία πρὸς τὸ ἄγνωστο. Καθημερινὰ διψᾶμε καὶ ἀποκάμνουμε ἀπὸ τὴν κόπωση καὶ τὸν ἱδρώτα τοῦ ἀνηφορικοῦ μας Γολγοθᾶ. Καὶ ἡ δίψα μας εἶναι διπλή, σωματικὴ καὶ ψυχική, ἀφοῦ ὡς ἄνθρωποι ἔχουμε σῶμα καὶ ψυχή. Καὶ ὅπως διψάει τὸ σῶμα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς νερό, ἔτσι διψάει καὶ ἡ ψυχή. Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ δίψα της; Μὰ οἱ εὐγενεῖς πόθοι, οἱ ἐπιθυμίες καὶ τὰ ὄνειρα. Ἂν στὰ ζῶα πετάξεις λίγο σανὸ μένουν εὐχαριστημένα, τὸν ἄνθρωπο, ὅμως, μπορεῖ νὰ τὸν βάλεις μέσα σὲ παλάτι, μπορεῖ νὰ τοῦ δώσεις ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, μπορεῖ νὰ τὸν ντύσεις μὲ μετάξια καὶ πορφύρες καὶ νὰ παραμένει ἀνικανοποίητος. Τοῦτο συμβαίνει γιατὶ αὐτὸς  ζητάει κάτι ἀνώτερο, κάτι ὑψηλότερο.

Ὁ Δημιουργὸς καὶ Θεός μας ἔχει μεριμνήσει τόσο γιὰ τὸ ξεδίψασμα τοῦ σώματός μας ὅσο καὶ τῆς ψυχῆς μας. Στὴν πορεία μας ἔχει δημιουργήσει πηγὲς μὲ ὁλόδροσο νερό, ποὺ εὐφραίνει καὶ δυναμώνει σωματικὰ τοὺς ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς. Δὲν φτάνουν, ὅμως, μόνο λίγες πηγές, γιατὶ τὸ ξεδίψασμά μας εἶναι προσωρινό. Ἔπειτα ἀπὸ λίγο θὰ θελήσουμε πάλι νὰ πιοῦμε νερὸ καὶ μέχρι τὸ τέλος τῆς πορείας μας θὰ χρειασθοῦμε ἀμέτρητες πηγές, γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε ἀπὸ τὴ δίψα. Γιὰ τὸ ξεδίψασμα τῶν ψυχῶν χρειάζεται νερὸ ἄϋλο, νερὸ τονωτικὸ μεγάλης διάρκειας, καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς προσφέρεται ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος, ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ μᾶς φωνάζει: «Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω» (Ἰωάν. ζ΄ 37). Ὅποιος διψάει ἂς ἔρθει σ’ Ἐμένα καὶ ἂς πιεῖ. Καὶ ὅποιος πιεῖ ἀπὸ τὸ νερό, ποὺ Ἐγὼ θὰ τοῦ δώσω «οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. δ΄ 14), δὲν πρόκειται νὰ ξαναδιψάσει μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ποὺ θὰ τὸν φέρει κοντά Μου, στὴν οὐράνια Βασιλεία Μου.

Δὲν εἶναι τραγικὸ νὰ ἔχουμε δίπλα μας ὁλόδροσα, τρεχούμενα νερά, νὰ μᾶς περιβάλλουν καταρράκτες χάριτος, καὶ ἐμεῖς νὰ καιγόμαστε ἀπὸ δίψα; Νὰ βλέπουμε τὰ νερὰ καὶ νὰ μὴν τὰ πλησιάζουμε; Νὰ διψοῦμε μέχρι θανάτου καὶ νὰ μὴν σκύβουμε...

 

Δέν μιλοῦν οἱ καρδιές στήν Ἱεραρχία ἀλλά ...
Οἱ ἰδιοτέλειες, οἱ καχυποψίες καί ὁ καθωπρεπισμός πού κυριαρχοῦν καί ἐπιβάλλουν ὄχι μόνο τήν ἔνοχη σιωπή ἀλλά καί ἄκρατο πρωτοφανῆ φαρισαϊσμό
(19/11/14 17:10)

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
 

Τίς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει ἀποδειχθεῖ στήν πράξη ὅτι σημαντικό ρόλο στά τεκταινόμενα τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας διαδραματίζει ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Κι αὐτό γιατί ἡ εἰσήγηση αὐτή προδιαθέτει τό κλίμα πού θά ἐπικρατήσει στίς συνεδριάσεις πού ἀκολουθοῦν. Ἀπό τό 1998 λοιπόν πού Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέλαβε ὁ ἀπό Δημητριάδος μακαριστός Χριστόδουλος μέχρι καί σήμερα πού τά ἡνία τῆς Ἐκκλησίας κρατᾶ ὁ ἀπό Θηβῶν Ἱερώνυμος, δίδεται μεγάλη προσοχή στήν εἰσήγηση. Ὅλες ἀνεξαιρέτως πάντως οἱ ἀρχιεπισκοπικές εἰσηγήσεις ἐμπεριέχουν τό στοιχεῖο τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ καί ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἀποσκοποῦν στό νά ἐπιδείξουν τήν ἐκκλησιο-πολιτική δεινότητα καί ἀρχηγική ἱκανότητα τοῦ ἑκάστοτε Προκαθημένου. Κι αὐτό γιατί αὐτή λειτουργεῖ καταλυτικά στήν πλειονότητα τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀποδείξει ὅτι διακαῶς ἐπιθυμεῖ νά πορεύεται μέ κριτήρια τοπικιστικά καί ἐφησυχαστικά.

Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἑκάστοτε εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀποσκοπεῖ καί στοχεύει νά καλύψει τίς μηδαμινές θά ὑποστηρίζαμε ἀναζητήσεις τοῦ σώματος πρός τήν κατεύθυνση μίας μαρτυρικῆς, ὁμολογιακῆς καί κυρίως ζωντανῆς Ὀρθοδοξίας! Μίας Ὀρθοδοξίας πού κέντρο καί βασικός της στόχος εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Μπορεῖ νά γινόμαστε  κουραστικοί ἀλλά δέν θά πάψουμε νά ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὁ τρόπος λειτουργίας καί ἀντιμετώπισης τῶν θεμάτων ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας θυμίζει πολιτική καί φαρισαϊκή ὁμήγυρη. Δέν ἔχει νά κάνει μ’αὐτό πού λέμε ἀδελφικό καί καρδιακό ἀντάμωμα ψυχῶν ἀλλά μέ ἐγωπαθῆ ἰδιοτελῆ συναισθήματα ἐπιβεβαίωσης μίας κοσμικά ρηχῆς (ἀρχ)ιερατικῆς ἐξουσίας. Οἱ ἀπομονώσεις, οἱ καχυποψίες, οἱ φαρισαϊκές ἀλληλοφρονήσεις κατά κόρον καί κατά κοινή ὁμολογία ὅλων κυριαρχοῦν καί δεικνύουν τίς ἐπικρατοῦσες ἀνθρώπινες ἀδυναμίες τοῦ σώματος. Τό τραγικό εἶναι...

 

Τό Τζάκ-πότ τῆς εὐτυχίας...
Oἱ ἄνθρωποι καί δή οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένουν ἀγκυλωμένοι στούς ψευτο-θησαυρούς τῶν αὐτόκλητων σωτήρων τῆς πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς κοινωνικῆς ἐλίτ!
(10/11/14 17:53)

Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ἐξαρτᾶ τήν εὐτυχία ἀπό τήν οἰκονομική κατάσταση! Ἔτσι λογίζεται εὐτυχισμένος ὁ οἰκονομικά εὐκατάστατος... Ὡστόσο, ἄν ρίξει κανείς μία ματιά στήν κοινωνία εὔκολα μπορεῖ νά διαπιστώσει ὅτι ἡ οἰκονομική ἄνεση δέν φέρνει τελικά τήν εὐτυχία, ὅπως πολλοί νομίζουν! Ἡ ἀπορία ὡστόσο, πού γεννᾶται εἶναι γιατί οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἐνῶ μποροῦν νά διακρίνουν ὅτι τό ἄφθονο χρῆμα μόνο προβλήματα δημιουργεῖ συνεχίζουν νά ζοῦν μ’ αὐτή τήν ψευδαίσθηση! Μάλιστα οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ὀνειρεύονται νά ἀποκτήσουν τόν εὔκολο, δηλαδή τόν χωρίς κόπο, πλοῦτο. Καί γι’ αὐτό κάνουν οὐρές ἔξω ἀπό τά καταστήματα τυχερῶν παιχνιδιῶν γιά νά ρίξουν δελτία τοῦ Τζόκερ ἤ νά στοιχηματίζουν καί νά γίνουν οἱ νικητές τοῦ τζάκ -πότ τοῦ στημένου χοροῦ τῶν ἑκατομμυρίων... 

Δυστυχῶς ἡ δαιμονική αὐτή ψευδαίσθηση καλλιεργεῖται συστηματικά ἀπό τούς κάθε λογῆς αὐτόκλητους σωτῆρες, οἱ ὁποῖοι τάζουν λαγούς μέ πετραχήλια, χρησιμοποιοῦν τό ψεῦδος ἀσύστολα, ἐνδύονται συνειδητά τήν ὑποκρισία... Καί μέ τό «λουκουμάκι» τοῦ πλουτισμοῦ, πού κρεμοῦν μπροστά στούς πολίτες -θύματά τους, τούς κάνουν νά λειτουργοῦν σάν τά χάμστερ (εἶδος ποντικιῶν) στό ἀντίστοιχο πείραμα... γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά προσωπικά τους συμφέροντα ἀλλά καί τίς κάθε λογῆς σκοπιμότητες τῶν ἀφεντικῶν τους, δηλαδή τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Ἔτσι, ὁδηγοῦν τούς λαούς τους σέ μία εἰκονική εὐδαιμονία πίσω ἀπό τήν ὁποία κρύβεται ἡ δυστυχία, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀνασφάλεια, ὁ φόβος... Τά συναισθήματα αὐτά εἶναι τά ἴδια καί σέ πλουσίους καί σέ φτωχούς. Θά ὑποστήριζα μάλιστα ὅτι πιό ἔντονα εἶναι στούς πλουσίους, οἱ ὁποῖοι προσλαμβάνουν φρουρά προστασίας, τοποθετοῦν συστήματα ἀσφαλείας, θωρακίζουν τά αὐτοκίνητά τους, φοβοῦνται ἀκόμη καί τή σκιά τους κ.ο.κ...

 

Τρέξτε νά πάρετε σειρά...
Φανερές καί ἀφανεῖς εὐλογίες κατά τήν ἀγρυπνία τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου
(4/11/14 17:35)

Τοῦ Διονύση Μακρῆ
 

Τί ἄραγε νά ζητοῦν τόσοι πολλοί προσκυνητές πού προσῆλθαν καί ἐφέτος στήν ἀγρυπνία τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου; Τί τούς ἔκανε νά ἀφήσουν τίς ἀσχολίες τους καί νά μεταβοῦν στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας; Ποιά αἰτήματα θά καταθέσουν στή συνάντησή τους μέ τόν τιμώμενο ἅγιο; Αὐτά καί μία σειρά παρόμοιων ἀποριῶν καί ἐρωτημάτων προκλήθηκαν ὅταν στό ἐφετινό πανηγύρι στίς 17 Ὀκτωβρίου ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Περίπου 1000 ἄτομα παρακολούθησαν ἐφέτος (προσκυνητές καί μοναχοί) τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἑορταζόμενου Ἀγραφιώτη ἁγίου Εὐδοκίμου, τά ἱερά λείψανα τοῦ ὁποίου συνεχῶς εὐωδιάζουν.

Ξέρετε καλοί μου Χριστιανοί, μόνο καί μόνο πού πατᾶς σέ ἁγιασμένους τόπους, μόνο καί μόνο πού βρίσκεσαι στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, μόνο καί μόνο πού περπατᾶς σέ ἐδάφη ποτισμένα μέ δάκρυα καί αἷμα τῶν περιβολάρηδων ἀσκητῶν τῆς Παναγίας μας ἀρκεῖ γιά νά συνειδητοποιήσεις τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Μεγαλεῖο πού εἰσπράττει ὁ καθένας ὡς εὐλογία ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τί νά προσδοκᾶ ἄλλωστε ὁ ἄνθρωπος πού προσεγγίζει ἕναν κηπουρό; Προσδοκᾶ λίγα ἄνθη μυροβόλα πού θά τόν κάνουν νά νιώσει πιό εὐχάριστα, νά λησμονήσει τίς θλίψεις καί τίς στεναχώριες καί νά εὐφρανθεῖ ἡ καρδιά του. Ὡς μυροβόλα ἄνθη τοῦ κήπου τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας λογίζονται οἱ Ἁγιορεῖτες Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος. Σέ κάθε λοιπόν ἀντάμωμα μαζί του...

 

Κομπάρσος τῶν πολιτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
«Ψήφισε» τόν ἀντιχριστιανικό ἀντιρατσιστικό νόμο, πρίν τόν ψηφίσει ἡ Βουλή
(30/10/14 17:12)

Πειραιῶς Σεραφείμ πρός Σαμαρᾶ: Ἐλπίζω νά συνειδητοποιήσετε ὅτι ἐμμένοντας στό ἄθλιο αὐτό νομοθέτημα πωλεῖτε σέ τιμή εὐκαιρίας τήν ψυχή Σας γιά μερικούς ἀκόμη μῆνες Πρωθυπουργίας

 
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
 

Τή γνωστή πολιτική τοῦ γραμμή νά λειτουργεῖ ὡς «κομπάρσος» τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων ἐπιβεβαίωσε γιά μία ἀκόμη φορά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος παρασύροντας καί μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε νά ἀποδεχτοῦν προκαταβολικά καί πρίν ψηφίσει ἡ Βουλή τό «ἔκτρωμα» πού καλεῖται ἀντιρατσιστικός νόμος! Μέ τόν τρόπο αὐτό ἱκανοποίησε γιά ἄλλη μία φορά τό Μέγαρο Μαξίμου καί ἰδίως τόν πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρά, ὁ ὁποῖος μετά τίς ἐπιστολές καί δηλώσεις Μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ Πειραιῶς Σεραφείμ, Μεσογαίας Νικολάου, Γόρτυνος Ἱερεμία, Κονίτσης Ἀνδρέα, Φλωρίνης Θεοκλήτου, Αἰτωλίας Κοσμᾶ καί Κυθήρων Σεραφείμ εἶχε ἀρχίσει νά ἀνησυχεῖ. Ἀνησυχοῦσε ὁ κ. Σαμαρᾶς πώς καί πάλι ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῶν διαρροῶν καί ἀντιδράσεων ὁρισμένων βουλευτῶν του, γεγονός πού θά τόν ἐξέθετε στά μάτια τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων «ἀφεντικῶν» του, πού τόν πίεζαν νά τελειώνει, ἐδῶ καί τώρα, μέ τόν ἀντιρατσιστικό νόμο!

Ἐπικαλούμενος λοιπόν δῆθεν τήν κοινωνική εἰρήνη(!!!), πιθανόν καί μεῖζον ἐθνικό ζήτημα(!!!) φέρεται παρασκηνιακά νά ἄσκησε πίεση στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο προκειμένου νά «ἀδειάσει» τούς ἀντιδρῶντες μητροπολίτες γιά νά «μαζέψει» κατά τόν τρόπο αὐτό τούς 38 βουλευτές τοῦ κόμματός του, οἱ ὁποῖοι ἐξέφραζαν ἀνοικτά τή διαφωνία τους! Κι ἐκεῖνος τόν καθησύχασε πράττοντας τό χρέος του, ὄχι ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀλλά ὡς ἕνας καλός καί ἄριστος «κομπάρσος»!!!

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Στό στόχαστρο ἡ Ὀρθοδοξία
(11/9/14 17:10)
Ἡ κυβέρνηση «καμαρώνει» γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ δηλώνει:
(13/6/14 11:53)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ποιοί δέν θά γνωρίσουν πείνα καί δέν θά πονέσουν ἀπό ὅσα θά συμβοῦν ξαφνικά!
(27/5/14 10:53)
π. Γεώργιος Μεταλληνός: Οἰκουμενισμός καί Μασονία πηγαίνουν μαζί
(24/4/14 17:06)
Καί μέ τήν ψήφο Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν:
(9/4/14 17:02)
Ἡ εὐλογία λύνει προβλήματα καὶ διαλύει κρίσεις!
(28/2/14 10:50)
Ἀλ. Τσίπρας: Εἶμαι ἄθεος!
(20/2/14 16:59)
H Ἑλληνική «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» ἔρχεται!
(5/2/14 10:34)
Φαναριώτικα τερτίπια στην Αθωνική Πολιτεία
(7/11/13 12:48)
Συντάραξε ολάκερη τη Ρόδο και το Πανελλήνιο το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
(30/10/13 10:31)
Ο νοσηρός Σιωνισμός προωθεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο!
(11/6/13 17:06)
ΟΧΙ στο Τάμα του Έθνους, ΝΑΙ στην ταχεία ανέγερση Τζαμιού!
(8/4/13 17:07)
Βρυχάται και απειλεί πάλι ο ... Γολιάθ!
(18/3/13 17:26)
Ομολογία αποτυχίας στην Ορθόδοξη κατήχηση από την Ιεραρχία!
(25/2/13 13:10)
Κήρυξαν πόλεμο κατά της Ορθοδοξίας!
(31/1/13 21:57)
Συνήγοροι της ηλιθιότητας!
(26/9/12 18:37)
ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ δυναμιτίζουν τα θεμέλια μιας κοινωνίας που φώτισε ολόκληρο τον κόσμο!
(25/9/12 17:20)
Τα “πυροσβεστικά” της Παναγίας μας!
(17/8/12 14:27)
«Αιχμάλωτη» η Ιεραρχία σε νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος
(30/10/09 19:33)
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
Αφιερώματα
Το ευωδιαστό άνθος των Αγράφων!
(22/11/13 17:03)
Η συνταγή της δικαιοσύνης και τα μικρά μυστικά της ευτυχίας!
(23/10/13 18:02)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Οι προβληματισμοί του Αναστάση και το θαύμα ... πρόσφατης ανάστασης νεκρού!
(28/7/13 10:37)
Είναι κουφός ο Θεός και δεν αφουγκράζεται τον πόνο;
Ο Χριστός, το ...καφεδάκι και οι τρεις αναστάσιμες χαρές!
(5/6/13 17:55)
Η συνταγή απόκτησης ... αληθινής πίστης!
(15/5/13 13:40)
Η ανεργία, ο Αναστάσης, η μουσουλμάνα και ... η μετάνοια!
Η ανεργία, ο Αναστάσης, η μουσουλμάνα και ... η μετάνοια!
Το «μισθολογικό καθεστώς» των μοναχών του Αγίου Όρους
(21/1/13 16:52)
Το πρόβλημα της ανεργίας και ο Θεός...
(3/7/12 16:39)
Έφυγε ο π. Κύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Οσίου Δαυίδ!
(2/5/12 19:30)
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ
Ο αγώνας και η δικαίωση της γερόντισσας Μακαρίας
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Η αεροσυνοδός, ο αστυνόμος και η ουράνια πρόσκληση
(31/5/10 17:12)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Νέες Εκδόσεις
«Η οικοδομική ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου»
«Ομοτίμοις Διαλεγόμενος»
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Πλησιάζει τὸ τέλος τοῦ θεομίσητου Παπισμοῦ!
(13/2/14 18:51)
Οι γεωπολιτικές επιδιώξεις Μόσχας και Ουάσιγκτον προκαλούν:
(13/11/13 11:23)
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θάρθη ξαφνικά (ο πόλεμος)• ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι»
(19/9/13 14:50)
Καρδινάλιος αποκαλεί αμαρτωλή τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία!
(15/4/13 16:42)
Το δάκρυ του γέροντα ηγουμένου!
(28/3/13 17:10)
Σανίδα σωτηρίας Βαρθολομαίου στον καταρρέοντα παπισμό!
(26/3/13 14:23)
Ζητούν και επισήμως Παγκόσμιο νόμισμα
(14/2/13 18:36)
Μετά τη Δαμασκό και την Τεχεράνη στόχος θα αποτελέσει ο Πούτιν και η Ρωσία!
(7/9/12 16:28)
Φθάνει πια με την επαναλειτουργία της Χάλκης!
(3/9/12 17:17)
Και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι:
(21/4/12 16:22)
Μην κάνετε την Ορθοδοξία υπόδουλη στον Πάπα
(24/9/09 16:10)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Έρευνα
Βασιλικό Θεραπευτικό λιβάνι κατά του καρκίνου και του άσθματος
(2/8/13 12:29)
Οι Ναΐτες Ιππότες και η σχέση τους με τη Σατανολατρεία
(16/7/13 11:12)
Ξεσκεπάζει τη Μασονία ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
(22/10/12 15:39)
Πώς η σατανιστική λέσχη Μπίλντερμπεργκ επιχειρεί να καθυποτάξει τους λαούς!
(31/5/12 17:40)
Διάψευση με ερωτηματικά από την Πολεμική Αεροπορία για τους αεροψεκασμούς!
(7/5/12 19:29)
Η «τρέλα» του να είσαι σήμερα Ορθόδοξος χριστιανός
(25/4/12 11:37)
Πως θέλει η Εκκλησία τον Επίσκοπο!
(27/12/09 21:00)
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Καμπάλα ...μια επικίνδυνη μόδα των αστέρων!
(6/7/09 16:55)
Μήπως η Σιωνο –μασωνική προπαγάνδα ευθύνεται για την παγκόσμια καχεξία;
(29/3/09 23:23)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Οἱ βομβαρδισμοί στή Συρία δημιουργοῦν... μαῦρα σύννεφα στήν Ἑλλάδα!
(25/9/14 18:03)
Πώς μπορεῖ ἕνας λαός νά βρεθεῖ 'ξαφνικά' ξεπουλημένος
(19/9/14 15:44)
O εκμαυλισμός της κοινωνίας στο σπίτι μας:
(5/9/14 14:14)
Μοναξιὰ καὶ δυστυχία τοῦ Χριστοῦ φέρν’ ἀπουσία
(18/7/14 10:09)
Ἕνας ἁπλός παπάς τά ψέλνει σέ ἦχο βαρύ στόν πρωθυπουργό! Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν κ. Σαμαρά
(8/7/14 13:47)
Ἐκλογές καί... πνευματικοί νόμοι
(16/5/14 16:00)
Ὄψιμοι «γύφτοι» τῆς ἀντιχριστιανικῆς σκουπιδογραφίας
(28/4/14 17:41)
Ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ Ἱεράρχες μας; Ἕως πότε θά σέβονται τούς ἀσεβεῖς;
(7/3/14 15:48)
Η Ορθοδοξία στο στόχαστρο της Νέας Τάξης
(29/1/14 17:34)
Το πυρ της εν Χριστώ αγάπης αντίδοτο σε προβλήματα, κινδύνους και κρίσεις
(15/1/14 11:44)
Άθεοι, αντίχριστοι και Φαρισαίοι υπέρμαχοι του Ιησού Χριστού δια τον φόβον της Χρυσής Αυγής!
(2/1/14 13:27)
Τα... άσχημα και τα... καλά μαντάτα!
(3/12/13 17:31)
Υπέρ των ανωμάλων (ομοφυλοφίλων) ο ΣΥΡΙΖΑ
(25/11/13 16:54)
Σε καθεστώς σιωνιστικής αιχμαλωσίας η Ορθόδοξη Ελλάδα;
(5/11/13 16:33)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Κουφός, μουγκός και τυφλός ο θεματοφύλακας του Έθνους
(24/9/13 15:03)
Γιατί καθυστερεί η παρέμβαση του Θεού στο παρατεινόμενο δράμα του ελληνικού λαού.
(8/8/13 13:15)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η σύγχρονη ορθόδοξη χριστιανική Κοινοπολιτεία και ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης!
(1/6/13 22:56)
Έρχονται μεγάλες και συνταρακτικές αλλαγές στην Ελλάδα
(23/5/13 17:20)
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 55
Σύνολο Χρηστών 55
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr