Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τρίτη, 26 Μαϊου 2015
Τόπος σωτηρίας ψυχῶν ἤ φιλανθρωπικός ὀργανισμός ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;
Ποιά ἄραγε ἡ διαφορά τῆς μερίδας τοῦ φαγητοῦ πού προσφέρει ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ἀπό τή διαφορά τῆς μερίδας τοῦ φαγητοῦ πού προσφέρει ὁ Σόρος μέσω τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στούς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες;
(22/5/15 17:43)

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως παρουσιάζονται φαρισαϊκά ὡς προστάτες, ὡς φιλάνθρωποι ἀλλά κυρίως ἀποβλέπουν ἀφενός μέν στήν προσωπική προστασία πού ἔχει νά κάνει μέ τή διατήρηση τῆς θέσης ἰσχύος πού κατέχουν ἀλλά καί ἀφετέρου στήν ἀποδοχή-ἀναγνώριση ἀπό τά μέλη ἤ τό χριστεπώνυμο ποίμνιο ἀντίστοιχα.

 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Ἀναρωτιέμαι πολλές φορές ἄν τό κέντρο τῆς σημερινῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας ἀποτελεῖ ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία! Κι αὐτό γιατί ὡς μοναδικό ἐκκλησιαστικό ἔργο προβάλλεται ἡ φιλανθρωπία καί ἐν γένει ἀορίστως ὁ πάσχων ἄνθρωπος! Αὐτό διαπιστώθηκε γιά πολλοστή φορά ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο σέ πρόσφατη συνέντευξη πού παραχώρησε στόν τηλεοπτικό ἀντίχριστο, ὅπως ἀποδεικνύεται στήν πράξη, σταθμό τοῦ συγκροτήματος Ἀλαφούζου Σκάι. (βλ. σελ 6)

Δημιουργεῖται ἔτσι ἡ ἐντύπωση πώς μέσω τῆς προσφορᾶς, ἡ ὁποία ἐνίοτε –ἄν ὄχι τίς περισσότερες φορές- ὑποκρύπτει φαρισαϊκή ὑποκρισία καί ἰδιοτέλεια ἐφαρμόζεται ὁ εὐαγγελικός λόγος καί οἱ διδαχές τοῦ Κυρίου. Μέ λίγα λόγια ἡ Ἐκκλησία σήμερα λογίζεται ὑπό τήν εὐρεία ἔννοια ἀπό τό κοινωνικό σύνολο ὡς ἕνας ἀπαραίτητος γιά τήν κοινωνική συνοχή φιλανθρωπικός ὀργανισμός καί ὄχι ὡς τόπος σωτηρίας ψυχῶν! Ἡ δραστηριότητα καί ἐν γένει ἡ ὅλη ἀνάπτυξη καί διαχείριση τοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ «φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ» διαμορφώνεται κατά ἀνάλογο τρόπο μέ τή φαρισαϊκή συνεισφορά στόν ἄνθρωπο καί τή συνοδεύουσα αὐτή παρουσίαση μέ ἀντάλλαγμα τά «εὔσημα τοῦ οὐρανοῦ» ἀλλά καί τήν κοσμική ἀναγνώριση...

Ὡς ἐκ τούτου μία τέτοια φαρισαϊκή νοοτροπία καθωσπρεπισμοῦ, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἐπικρατεῖ κατά κόρον, προκαλώντας μία σύγχυση περί τῆς ἀποστολῆς καί τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ἦταν φυσικό νά ὁδηγήσει καί στήν ἀποδοχή καί ἵδρυση ὀργανισμῶν-ἐταιριῶν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ΜΚΟ κ.λ.π., οἱ ὁποῖες μέ τό πρόσχημα δῆθεν τοῦ συντονισμοῦ, τῆς εὐελιξίας καί τῆς καλύτερης παροχῆς φιλανθρωπικοῦ ἔργου τείνουν καί ἀποσκοποῦν νά ἀντικαταστήσουν παντελῶς τό ἐνοριακό ἔργο! Καί γιά νά γίνουμε 

 

Ἔρχεται μεγάλη πείνα...
Ἀποκαλυπτικός, ὅσο ποτέ ἄλλοτε ὁ γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους.
(11/5/15 11:58)

 

Τί λέει γιά τήν κυβέρνηση καί τί ἀλλαγές προμηνύονται στή θρησκευτική ἡγεσία τοῦ τόπου. Ἡ Ἑλλάς θά κλονισθεῖ καί ἀπό τίς στάχτες θά ἀναγεννηθεῖ.

Χριστός Ἀνέστη!

...ὁ ἐρχόμενος πρός μέ οὐ μή πεινάση, καί ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή διψήση πώποτε! (Ἰωάν. 6,35)

 «Τό χωράφι τοῦ Θεοῦ πού φέρει τήν ὀνομασία Ἑλλάς δέν ἀποδίδει ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες τούς ἀναμενόμενους ἀπό τόν οὐρανό γλυκούς καρπούς, ὅπως παλαιά. Θέλει τάχιστη ἀνανέωση. Θέλει μέ τό ὑνί  ὄργωμα, δηλαδή βαθύ ὄργωμα γιά νά ἀνασάνει καί νά πάρει ζωή τό χῶμα. Θέλει τάχιστη ἀπομάκρυνση τῶν ζιζανίων ἐκείνων πού πνίγουν σχεδόν ἐν τῆ γενέσει τους τά στάχυα, ἐμποδίζοντας τήν ἀνάπτυξή τους καί τήν καρποφορία τους. Ὁ καλός Θεός, δέν θά ἐπιτρέψει τό καλύτερο «φιλέτο» ὅπως εἴθισται νά λέμε, αὐτό πού τοῦ πρόσφερε δηλαδή τούς πιό γλυκούς χυμούς νά μαραζώσει καί ὁλότελα νά ξεραθεῖ. Καί κατά τό παράδειγμα τοῦ καλοῦ γεωργοῦ θά κάνει τό πᾶν γιά νά τό καταστήσει καί πάλι πάση θυσία καρποφόρο.

 Ποιά εἶναι ὅμως τά ζιζάνια ποῦ καθιστοῦν ἄγονο τό χωράφι; Εἶναι τό αὐξανόμενο φροῦτο τῆς ἀθεΐας μέ τό ὁποῖο δυστυχῶς τρέφονται ἀκόμη καί πρόεδροι, πρωθυπουργοί, ὑπουργοί τῆς πατρίδας μας... Εἶναι τό μουχλιασμένο φροῦτο τῆς ὀλιγοπιστίας καί ἐν γένει τῆς μάστιγας τῆς χλιαρότητας στή σχέση μας μέ τόν Πανάγαθο Θεό.  Φροῦτο πού μᾶς ταυτίζει μέ τά ὑλικά ἀγαθά, μᾶς προσκολλᾶ στά γήινα καί ἐφήμερα καί μᾶς κάνει νά γυρίζουμε τήν πλάτη στά αἰώνια καί τά οὐράνια. Εἶναι τό φροῦτο πού καθιστᾶ ἀτροφικές καί πεινασμένες τίς ψυχές μας καί μᾶς στερεῖ τήν πραγματική εὐτυχία.

Γιατί σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά διαπιστώνεται πώς πνευματική κατά κόρον ξηρασία μαστίζει τόν εὐλογημένο αὐτόν τόπο καί αὐτή ἀποτελεῖ τή βασική αἰτία κάθε κρίσεως, οἰκονομικῆς, οἰκογενειακῆς, πολιτικῆς. Ἀκόμη καί στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, ὅπου θά ἔπρεπε νά κυριαρχεῖ ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη, ὅπως αὐτή διδάσκεται ἀπό τίς εὐαγγελικές διδαχές δυστυχῶς ἐπικρατεῖ ὁ ἄκρατος φαρισαϊσμός. Καί ὁ φαρισαϊσμός αὐτός σταυρώνει καθημερινά τόν Κύριο τῆς Ζωῆς, τόν Ἰησοῦ Χριστό στερώντας τήν Ἀνάσταση καί τό φῶς ἀπό τόν ξακουστό στήν οἰκουμένη, ἐδῶ καί αἰῶνες τόπο πού ὀνομάζεται Ἑλλάς. Εἶναι κοινά πλέον ἀποδεκτό ἀπό ὅλους ὅτι ἡ Ἑλλάδα πού πάντοτε ξεχώριζε γιατί προτιμοῦσε τή συμπόρευση μέ τό Φῶς τώρα ὑποφέρει γιατί ἀγκάλιασε τό Σκότος καί ὅλα τά συναφῆ μέ αὐτό.  

 

 

Στό λέω ξεκάθαρα πώς τέτοιο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο δέν ἔχεις συναντήσει στή ζωή σου...
...θά χρειαστῶ πολλά τετράδια γιά τήν ἐξομολόγησή μου!
ΜΕΡΟΣ Ι’
Τοῦ Διονύση Μακρῆ
 

Ἔπειτα ἀπό τίς ραγδαῖες αὐτές ἐξελίξεις ἡ Εἰρήνη ἄρχισε νά προβληματίζεται... Ἡ σχέση της μέ τόν Στέργιο μετά τό δυνατό ταρακούνημα ἄρχισε νά ἀποκαθίσταται. Ἡ ἴδια σκεφτόταν νά μείνει μαζί του προκειμένου νά συνοδεύσει τόν ἀγαπημένο της στά πρῶτα βήματά του στήν πίστη. Ὁ Στέργιος ἀπό τήν ἄλλη ἔνιωθε ἕναν πρωτοφανῆ ἐνθουσιασμό γιά τά θαυμαστά γεγονότα πού διαπίστωνε μετά τήν ἀπρόσμενη –ξαφνική- δοκιμασία πού  πέρασε καί τήν πρώτη ἐπαφή του μέ τή μετάνοια. Μία δύναμη τόν ἔσπρωχνε νά καταγράφει ὅλα τά περιστατικά καί κυρίως τά λάθη, τίς ἁμαρτίες πού σημάδεψαν τή ζωή του. Ἤθελε νά τά πεῖ ὅλα στήν πρώτη οὐσιαστικά ἐπαφή του μέ τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης. Ἐπεδίωκε νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀνοίξει τήν καρδιά του στόν παπά, πρίν ἐκεῖνος τόν ρωτήσει. Ἡ Εἰρήνη διακριτικά τόν παρακολουθοῦσε χωρίς νά παρεμβαίνει. Εἶχε μόνο φροντίσει νά κλείσει ραντεβού μέ τόν παπά-Θεμιστοκλῆ, τόν πνευματικό της ἐνημερώνοντάς τον ταυτόχρονα γιά τίς ἀναπάντεχες ἐξελίξεις.

-Παπά μου στέκομαι μπροστά σου ὄχι γιατί τό ἐπεδίωξα ὁ ἴδιος ἀλλά γιατί μέ τράβηξε ὁ Θεός. Ἐκεῖνος μέ θαυμαστό τρόπο μέ ὁδήγησε ἐδῶ γιά νά ξεριζώσω ἀπό τή ρίζα, ὅλα αὐτά τά κακά πού καθόριζαν καί καθορίζουν τή συμπεριφορά μου μέσα στόν κόσμο. Φοβούμενος μήν ξεχάσω κάτι καί δέν τό ἀποκαλύψω προτίμησα νά σᾶς τά γράψω ἀναλυτικά. Ὡστόσο ἀπό τήν πρώτη κιόλας σελίδα διαπίστωσα πώς θά χρειαστῶ πολλά τετράδια γιά τήν ἐξομολόγησή μου. Θαρρῶ πώς δέν ἀποκλείεται νά διαρκέσει καί χρόνια μέ τόσα πού ἔχω νά σᾶς περιγράψω. Γι’ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά μέ δέχεσθε τουλάχιστον μία φορά τήν ἑβδομάδα τώρα στήν ἀρχή, εἶπε ὁ Στέργιος καί ἔστρεψε τά μάτια του πρός τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ λέγοντας: «Ἐκεῖνος τά ξέρει ὅλα, ὅσα ἔκανα. Ἀλλά ἔκανα παπά μία συμφωνία μαζί Του. Νά τοῦ τά πῶ καί ἐγώ μέ τή θέλησή μου, ἔτσι ὥστε νά μέ βοηθήσει μέσα ἀπό τή διαδικασία αὐτή νά ἐλευθερωθῶ ἀπό τά ἀγκάθια πού μέ τραυματίζουν καί μέ πληγώνουν...»  

 

Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης
Πῶς ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ξεφύγει τάχιστα ἀπὸ τὶς πονηρὲς παγίδες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
Γράφει ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς
Κτηνίατρος
 

Ἀπὸ τὸ τεῦχος Μαρτίου καὶ ἐφεξῆς ὁ Στύλος Ὀρθοδοξίας θὰ δημοσιεύει ἄρθρα καὶ προτάσεις εἰδικῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴ διατροφὴ καὶ τὴν ὑγεία μας, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν σχετίζεται κατὰ πολὺ μὲ τὴν πνευματικὴ διαύγεια καὶ τὴν καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ (ἄρτος στηρίζει καρδίαν ἀνθρώπου). Ἀς μή λησμονοῦμε ἄλλωστε ὅτι μία ἐκ τῶν βασικῶν ἐπιδιώξεων τοῦ Ἀντιδίκου ἀποτελεῖ ὁ ἔλεγχος τῆς διατροφῆς... Μέσα στό πλαίσιο αὐτό σήμερα παρατηρεῖται μία μεθοδευμένη νόθευση τῶν τροφῶν, (βλ. μεταλλαγμένα) ἐνῶ προβάλλονται νέες διατροφικές συνήθειες, ὅπως ἐξαντλητικές δίαιτες πού ἐκτός τῶν φανερῶν στόχων ἀποκρύπτουν καί μύχιες ἄλλες ἐπιδιώξεις...

 

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια τὸ πειραματόζωο τῆς λεγόμενης Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἡ ὁποία συστηματικὰ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλλει μία παγκόσμια κυριαρχία. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐδῶ καὶ δεκαετίες διεξάγεται  διαχρονικὰ ἕνα μεγάλο ἔγκλημα στήν Ἑλλάδα, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει πολλοὺς τομεῖς τόσο πνευματικῆς ὑφῆς, ὅσο καὶ οἰκονομικῆς. Κατὰ τὶς μυστικὲς ἐπιταγὲς μάλιστα τῶν γνωστῶν- ἀγνώστων ἀφεντικῶν τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ παγκόσμιου συστήματος οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις σὲ συνεργασία μὲ τὶς Βρυξέλλες κατάφεραν νὰ ἀλλοιώσουν συνήθειες καὶ βασικοὺς τρόπους διαβίωσης τοῦ εὐλογημένου ἀπό τόν Θεό ἐλληνικοῦ λαοῦ. Συνήθειες ποὺ συντελοῦσαν κατά πολύ καί τοῦ ἐξασφάλιζαν θά ὑποστηρίζαμε τὸ εὖ ζῆν. Γιὰ τὰ πνευματικὰ θέματα καὶ τὴν συστηματικὴ ἀλλοίωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας εἶναι ἄλλοι πιὸ ἁρμόδιοι ἀπὸ ἐμένα νὰ γράψουν καὶ ἤδη πολλοὶ ἐξ αὐτῶν στηλιτεύουν τὰ κακῶς γενόμενα… Τρανὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ γιὰ παράδειγμα ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ παπᾶ ἀπὸ τὰ χωριὰ μας γεγονὸς ποὺ ἔπαιξε καί θά παίξει σημαντικὸ ρόλο στὴν κατηφορικὴ διαδρομὴ τοῦ τόπου, ἀφοῦ ἀπομακρύνονται δύο θεμελιώδεις πηγές ἀνάπτυξης καί ἀπονευρώνονται κατά πολύ τά ρηγμαμένα από τή μεθοδική αστυφιλία χωριά τῆς ὑπαίθρου...  

 

Άγιος Παϊσιος: Την Πόλη θα μας την δώσουνε…
Θα µπει ελληνικός στρατός στην Πόλη χωρίς να πολεμήσει ... η Τουρκία. θα διαλυθεί ... θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένιοι
(27/4/15 18:14)

Μας έλεγε ότι ζούμε στα χρόνια του Αντίχριστου αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μας μιλούσε για την παγκόσμια ηλεκτρονική δικτατορία που στήνεται. Θα σφραγίζουν τους ανθρώπους σαν ζώα, έλεγε. Μας προειδοποιούσε να αντιδράσουμε και νααρνηθούμε αυτό το ηλεκτρονικό σφράγισμα, αυτή την φυλακή.

 Έβλεπε, χρόνια πριν, τις δυσκολίες και την θύελλα που πάει να ξεσπάσει και να καλύψει την γη και ήθελε να µας στηρίξει πνευματικά για να µην δειλιάσουμε όταν βρεθούμε μέσα στην δαιμονική μπόρα. Μας έδειχνε την ευτυχή κατάληξη. Έλεγε, «μετά την μπόρα την δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η Θεϊκή».

Γράφει ο Αθανάσιος Ρακοβαλής

 ΜΕΡΟΣ Γ

Προσέξτε όµως κάτι ακόµα παρακαλώ. Προσέξτε την γενναιοδωρία του γέροντα, που µιµείται τον Θεό, τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό. Τι του ζήτησα εγώ; .. λίγα λόγια, κάποιες κουβέντες. Τι µου χάρισε αυτός; ... Μία ανυπολόγιστη εμπειρία! Τι πνευματικός πλούτος ! τι γενναιοδωρία ! Τι αγάπη !

Τι να πρωτοθαυµάσει κανείς; ... Την παρρησία είχε προς τον Θεό; ... Με µία µικρή, ελάχιστης διάρκειας, ολόθερµη προσευχή µέσα από την φλεγόµενη από αγάπη καρδιά του, πως 'συγκινούσε' τον Θεό ! Τι να θαυµάσουµε, τον άγιο ή τον Θεό; ... την παρρησία του ανθρώπου ή την συγκατάβαση του Θεού; .... για τι µέγεθος συγκατάβασης µιλάµε; ... Πως ο Θεός καταδέχεται και πόσο συγκαταβαίνει στον άνθρωπο; ... Νομίζω ότι τα μεγέθη συντρίβουν την λογική µας. Την τόσο μικρόψυχη και φτηνή λογική µας που δεν μπορεί να εννοήσει την αγάπη του Θεού.

Ο Άγιος είναι ένα θαυμαστό πράγμα, ο Θεός όμως είναι το όντως θαύμα.! Η αγάπη των Αγίων είναι πέλαγος ατελείωτο, θάλασσα ταπείνωσης, φωτιά θαυμαστή, όμως συγκρινόμενη µε τον Θεό είναι µία σπίθα μπροστά στον ήλιο.

Ο άνθρωπος αγαπά, ο Θεός είναι αγάπη. Μεγάλη, τεράστια οντολογική διαφορά. Σιγά- σιγά, λίγο- λίγο, έσβησε, χάθηκε ... αποτραβήχτηκε ... ή µάλλον έκλεισε η αντίληψή µου. Το δώρο τελείωσε.

Τι άφησε πίσω του; ... ευγνωμοσύνη, βαθειά ικανοποίηση, γιατρειά, βεβαιότητα, γνώση .... Μια μόνιμη αλλοίωση στην συνείδηση, αφοβία για την μοίρα του κόσμου, χαρά για την βέβαιη ολοκληρωτική συντριβή του κακού .. χαρά για την αιώνια ζωή που µας χαρίζει.... χαρά γιατί είναι τόσο καλός και µας αγαπά τόσο πολύ ...

Σήμερα βέβαια έχει αλλάξει η πνευματική µου κατάσταση. Έχασα την θερμάστρα που µε «θέρμαινε»  πνευματικά και ψυχράνθηκα... 

 

Ἡ δύναμη τῆς εὐλογίας τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας
Χιλιάδες προσκυνητές, ἔτρεξαν στό Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου, στή Μάνα τους, τήν Ἁγία Θεοτόκο γιά νά μοιραστοῦν μαζί Της τόν πόνο τους, τήν χαρά τους, νά καταθέσουν τά παράπονά τους, ἀλλά καί τήν εὐχαριστία τους
(15/4/15 18:14)

Τῆς Θεοπούλας Παναγιώτου

Κοσμοσυρροή παρατηρεῖται ἀπό τίς 24 Μαρτίου στό ἱστορικό Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Πλάκα. Ἡ παρουσία τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγιᾶς τῆς Ἱεροσολυμίτισσας στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχει προκαλέσει τό ἐνδιαφέρον χιλιάδων προσκυνητῶν. Προσκυνητές πού καταφθάνουν ὄχι μόνο ἀπό τίς διάφορες γειτονιές τῆς Ἀθήνας ἀλλά καί ἀπό τά γύρω νησιά, ἀπό τήν Πελοπόννησο, τή Στερεά Ἑλλάδα ἀκόμη καί τή Θεσσαλία, τή Μακεδονία. Ἡ ἀγάπη στήν πάναγνη Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄλλωστε δεδομένη γιά τήν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων. Κι αὐτό γιατί ἡ Ἁγία Θεοτόκος στέκει πάντοτε καί ὑπό οἱανδήποτε συνθῆκες στό πλευρό κάθε πιστοῦ. Στηρίζει πάντοτε τό εὐλογημένο αὐτό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἡ μάνα πού σέ παρηγορεῖ, σέ ἐνισχύει, σέ προστατεύει, σέ γιατρεύει καί κυρίως οὐδέποτε σέ διαψεύδει. Εἶναι ἡ μάνα πού σέ παίρνει ἀπό τό χέρι γιά νά σέ ἀνεβάσει στήν κλίμακα τῆς σωτηρίας, στό πλατύσκαλο τῆς ὁποίας περιμένει γιά νά μᾶς ὑποδεχθεῖ ὁ Υἱός Της καί Θεός μας, ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς Χριστός. Εἶναι ἡ μάνα πού ἄνοιξε τήν πύλη τῆς σωτηρίας στόν ἄνθρωπο δίδοντας τέλος στήν ἀποστασία του πού ξεκίνησε ἀπό τήν Εὔα. Εἶναι τό προοίμιον τῶν θαυμαστῶν μοναδικῶν γεγονότων πού ἀκολούθησαν ἀπό τήν αὐθόρμητη συγκατάβασή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ γέφυρα πού ἀποκαθιστᾶ τή διασαλευθεῖσα τάξη καί μεταφέρει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.

Ποτέ, μά ποτέ δέν διαψεύστηκε ὁ Χριστιανός πού θερμά Τήν ἐπικαλέστηκε. Ἄλλωστε ἡ λέξη «Παναγιά μου» συνοδεύει πάντα τήν ζωή τοῦ  Ἕλληνα. Ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς τῆς Ἱεροσολυμίτισσας ἐμπερικλείει τή μοναδική θά ἔλεγα δυναμική νά μᾶς μεταφέρει στόν εὐλογημένο τόπο τῆς Ἁγίας Πόλης, νά μᾶς ταξιδεύει στή Γεθσημανή. Στόν τόπο δηλαδή ὅπου ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔντονα χαραγμένη σέ κάθε πετραδάκι, σέ κάθε γωνιά  καί προσφέρεται ἀνιδιοτελῶς σ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πιστούς χριστιανούς πού θά τόν ἐπισκεφθοῦν. Καί ἀκριβῶς ἡ δύναμη αὐτή τῆς εὐλογίας «αἰχμαλώτισε» χιλιάδες προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι στήν κυριολεξία ἔτρεξαν στή Μάνα τους, τήν Ἁγία Θεοτόκο γιά νά μοιραστοῦν μαζί Της τόν πόνο τους, τήν χαρά τους, νά καταθέσουν τά παράπονά  τους,  ἀλλά καί τήν εὐχαριστία τους γιά τήν τόσο τιμητική γιά τήν Ἀθήνα ἐπίσκεψή Της.

Νέες καί νέοι γονάτιζαν μπροστά στήν εἰκόνα... 

 

Ὑποκίνησαν... τήν αἰδώ παραμένουν ἐκτεθειμένοι
Τούς πρόδωσε ἡ προσπάθειά τους να διαψεύσουν ὡς ἀνυπόστατα τά ὅσα ὑποστήριξαν περί τῆς ἀνωμαλίας στό Σαμπεζί τῆς Γενεύης
(6/4/15 17:28)

Σκληρές ἀνακοινώσεις κατά τῶν Μητροπολιτῶν Περγάμου Ἰωάννη, Δημητριάδος Ἰγνάτιου καί Μεσσηνίας Χρυσόστομο ἀπό τούς Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο καί Πειραιῶς Σεραφείμ.

 
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
 

Ἐπιβεβαίωσαν μέ τό χειρότερο δυνατό τρόπο τά ὅσα διαμείφθησαν στό Σαμπεζί τῆς Γενεύης κατά τίς ἐργασίες τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν προετοιμασία τῆς Μεγάλης Συνόδου περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας τόν περασμένο Φεβρουάριο ἐπιχειρώντας νά τά διαψεύσουν! Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, ὡς πρόεδρος φέρεται νά ζήτησε ἀπό τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς νά σταματήσουν οἱ διαρροές πρός τούς δημοσιογράφους!!! Τήν ἴδια στιγμή ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θ. Γιάγκος προσπαθώντας νά διαψεύσει τά ὅσα εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἀπό τό ἀποκαλυπτικό ρεπορτάζ τῆς εἰδησεογραφικῆς ἰστοσελίδας «Ἁγιορείτικο Βῆμα» περί τῶν θέσεων τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς στό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας οὐσιαστικά τά ἐπιβεβαίωσε μέ τίς ἀοριστίες τοῦ λόγου του, ἀλλά καί τήν ἀντιδεοντολογική συμπεριφορά του νά δημοσιεύσει ἀπάντηση σέ ἄλλη ἰστοσελίδα...

Πέραν λοιπόν τῆς γενικῆς κατακραυγῆς πού προκάλεσαν μέ τίς ἀπαράδεκτες θέσεις πού ἐξέφρασαν καί δή οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἱεράρχες περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας -εὐτυχῶς δέν ἔγιναν τελικά  ἀποδεκτές- ὑπῆρξαν δριμύτατες ἀνακοινώσεις ἀπό τούς Μητροπολίτες Πειραιῶς Σεραφείμ καί Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο. Ἀνακοινώσεις πού θά ἔπρεπε -ἐάν ὑπῆρχε ἔστω καί  ἡ ἐλάχιστη τσίπα- νά προκαλέσουν τήν ἄμεση παραίτηση τῶν Μητροπολιτῶν Δημητριάδος Ἰγνατίου καί Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στή Μικτή Ἐπιτροπή. Βέβαια ἡ παρουσία δύο Ἱεραρχῶν πού μέ συγκεκριμένες πράξεις καί θέσεις τους ἔχουν ἀποδείξει ὅτι διακατέχονται ἀπό νοσηρό οἰκουμενιστικό πνεῦμα καί ἔχουν κατά καιρούς προκαλέσει τούς πιστούς δηλοῖ καί ὑποκρύπτει τόν ἰδιοτελῆ χαρακτήρα καί... 

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Ἡ κυβέρνηση «καμαρώνει» γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ δηλώνει:
(13/6/14 11:53)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ποιοί δέν θά γνωρίσουν πείνα καί δέν θά πονέσουν ἀπό ὅσα θά συμβοῦν ξαφνικά!
(27/5/14 10:53)
π. Γεώργιος Μεταλληνός: Οἰκουμενισμός καί Μασονία πηγαίνουν μαζί
(24/4/14 17:06)
Καί μέ τήν ψήφο Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν:
(9/4/14 17:02)
Ἡ εὐλογία λύνει προβλήματα καὶ διαλύει κρίσεις!
(28/2/14 10:50)
H Ἑλληνική «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» ἔρχεται!
(5/2/14 10:34)
ΟΧΙ στο Τάμα του Έθνους, ΝΑΙ στην ταχεία ανέγερση Τζαμιού!
(8/4/13 17:07)
«Αιχμάλωτη» η Ιεραρχία σε νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος
(30/10/09 19:33)
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)
Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»
(26/5/08 17:16)
Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
(20/5/08 12:14)
Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
(6/5/08 17:10)
Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα
(2/5/08 16:34)
Αφιερώματα
Τά δῶρα καί οἱ εὐλογίες τῆς Παναγίας μας ἀπό τό Περιβόλι Της, τό Ἅγιο Ὄρος
(4/8/14 12:40)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Οι προβληματισμοί του Αναστάση και το θαύμα ... πρόσφατης ανάστασης νεκρού!
(28/7/13 10:37)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου
(3/12/08 13:03)
Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη
(3/10/08 15:26)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(3/9/08 15:53)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(10/7/08 16:57)
Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου
(3/2/06 16:44)
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας
Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης
Με την ψήφο του κλήρου και του λαού η εκλογή των ποιμένων της εκκλησίας
Νέες Εκδόσεις
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θάρθη ξαφνικά (ο πόλεμος)• ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι»
(19/9/13 14:50)
Μην κάνετε την Ορθοδοξία υπόδουλη στον Πάπα
(24/9/09 16:10)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
Έρευνα
Ξεσκεπάζει τη Μασονία ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
(22/10/12 15:39)
Πως θέλει η Εκκλησία τον Επίσκοπο!
(27/12/09 21:00)
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Καμπάλα ...μια επικίνδυνη μόδα των αστέρων!
(6/7/09 16:55)
Μήπως η Σιωνο –μασωνική προπαγάνδα ευθύνεται για την παγκόσμια καχεξία;
(29/3/09 23:23)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος
(21/7/06 09:56)
Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου
(30/6/06 13:23)
Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(30/6/06 13:19)
Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας
(22/5/06 10:40)
Ποια μυστική οργάνωση «όπλισε» τον συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βίντσι
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Καιρός νά δώσουμε τέλος στήν κρίση!
(14/1/15 15:04)
Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο!
(6/12/14 16:35)
Οἱ βομβαρδισμοί στή Συρία δημιουργοῦν... μαῦρα σύννεφα στήν Ἑλλάδα!
(25/9/14 18:03)
Πώς μπορεῖ ἕνας λαός νά βρεθεῖ 'ξαφνικά' ξεπουλημένος
(19/9/14 15:44)
Ἕνας ἁπλός παπάς τά ψέλνει σέ ἦχο βαρύ στόν πρωθυπουργό! Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν κ. Σαμαρά
(8/7/14 13:47)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἀποκαλύπτει τή μυστική δράση τῶν καταδυναστῶν τοῦ πλανήτη
(26/6/14 14:05)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Γιατί καθυστερεί η παρέμβαση του Θεού στο παρατεινόμενο δράμα του ελληνικού λαού.
(8/8/13 13:15)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η ασέβεια του ΚΚΕ απέναντι στον Χαρίλαο Φλωράκη!
(20/11/12 19:33)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...
(20/3/08 15:35)
Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»
(29/1/08 19:58)
Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό
(30/7/07 17:49)
Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός
(8/6/07 17:46)
Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 52
Σύνολο Χρηστών 52
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr